Siirry suoraan sisältöön
Etusivu > Säännöt

Säännöt

Etusivu > Säännöt

NUORTEN LÄÄKÄRIEN YHDISTYS ry

13.4.2019

SÄÄNNÖT

1 § Yhdistyksen nimi on Nuorten Lääkärien Yhdistys ry, Yngre Läkares Förening rf.
Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta-alueena koko maa. Yhdistyksen
kielinä ovat suomi ja ruotsi, mutta säännöt rekisteröidään ja pöytäkirjat laaditaan vain suomen
kielellä. Mikäli yhdistyksen nimeä käytetään englannin kielellä kirjoitetaan se muodossa Finnish
Junior Doctors’ Association.

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on liittää yhteen Suomen nuoret lääkärit, edistää heidän
ammatillista kehitystään, valvoa heidän ammattiin liittyviä etujaan sekä ilmaista mielipiteensä
maan terveydenhuollolle ja lääkärikunnalle tärkeissä kysymyksissä.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimii jäsentensä ammatillisena yhdistyksenä ja ylläpitää
heidän keskinäistä toimintaansa sekä yhteyttä Suomen Lääkäriliittoon sekä muihin lääkäri- ja
lääketieteen opiskelijayhdistyksiin, järjestää esitelmä- ja neuvottelutilaisuuksia, antaa lausuntoja,
tekee esityksiä viranomaisille ja harjoittaa muuta vastaavanlaista toimintaa. Yhdistys voi harjoittaa
julkaisu- ja koulutustoimintaa, joka edesauttaa jäsenpalvelua.

3 § Yhdistyksen jäsen voi anomuksesta olla jokainen Suomessa laillistettu lääkäri tai muu henkilö,
jolla on lupa lääkärintoimen harjoittamiseen Suomessa. Lääketieteen kandidaatti tai vastaavan
oppimäärän suorittanut henkilö voidaan hyväksyä yhdistyksen jäseneksi. Jäsenanomuksen
hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus.

4 § Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan valita luonnollinen henkilö, joka on erikoisen
ansiokkaasti toiminut yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi. Kunniajäsenen valitsee hallituksen
tekemän ehdotuksen perusteella valtuuskunta äänestämällä. Vaali suoritetaan suljetuin lipuin ja
päätöksen täytyy olla yksimielinen. Yhdistyksen kunniajäsenellä on äänioikeus ja muutoinkin
samat oikeudet kuin yhdistyksen muilla jäsenillä. Kunniajäsen on vapautettu yhdistyksen
jäsenmaksusta.

5 § Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, ilmoittakoon siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle tai ilmoittaa siitä valtuuskunnan kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Ero
tulee voimaan edellä mainittua hallituksen tai valtuuskunnan kokousta seuraavan kuukauden alusta
lukien, kuitenkin viimeistään sen kalenterivuoden lopussa, jona jäsen on ilmoittanut erostaan.
Jäsenen, joka on laiminlyönyt jäsenmaksujen suorittamisen, hallitus voi erottaa yhdistyksestä.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä myös silloin, jos hän on toiminut lääkärikunnan etujen
vastaisesti, esiintynyt lääkärin arvoa alentavasti, käyttäytynyt epäkollegiaalisesti tai laiminlyönyt
hänelle jäsenenä kuuluvia tai muita velvollisuuksia.

6 § Yhdistyksen tili- ja toimintavuotena on kalenterivuosi.
Yhdistyksellä on oikeus kantaa jäseniltään jäsenmaksua, jonka suuruuden valtuuskunta vuosittain
määrää. Vuoden jälkipuoliskolla jäseneksi hyväksytyt ovat vapautetut sen vuoden jäsenmaksusta.
Hallitus voi päteväksi katsottavan syyn perusteella myöntää vapautuksen jäsenmaksuvelvollisuudesta osaksi,
kokonaan tai määräajaksi. Erityisistä syistä voidaan jäsenille myöntää lykkäystä jäsenmaksun suorittamisesta.

7 § Yhdistyksen päätösvaltaa käyttävät valtuuskunnan vaalissa jäsenet ja kaikissa muissa
tapauksissa valtuuskunta. Päätösten toimeenpanosta vastaa hallitus. Yhdistyksen sisäistä
toimintaa varten hallituksella on oikeus asettaa valiokuntia, joiden tehtävät hallitus määrää ja
jotka toimivat hallituksen alaisuudessa.
Alueellista toimintaa varten yhdistyksen jäsenet voivat perustaa rekisteröimättömiä
paikallisosastoja. Paikallisosastojen säännöt ja niiden muutokset tulee alistaa hallituksen
vahvistettaviksi.

8 § Valtuuskunnan vaali suoritetaan joka kolmas vuosi hallituksen määräämänä ajankohtana
tammi-huhtikuussa.
Valtuuskunta valitaan postitse, teknistä apuvälinettä käyttäen tai edellä mainittujen yhdistelmänä
toimitettavilla välittömillä, salaisilla ja suhteellisella yhdistyslain 29 §:n 3 momentin 2 kohtaan
perustuvilla vaaleilla, joissa koko maa on yhtenä vaalipiirinä ja joissa yhdistyksen jokaisella
jäsenellä on yksi ääni.
Tarkemmat määräykset vaaleista annetaan äänestys- ja vaalijärjestyksessä, jonka valtuuskunta
vahvistaa ja jossa tulee ottaa huomioon seuraavaa:
– vaaleissa käytetään ehdokaslistoja, jotka voivat muodostaa vaaliliittoja ja vaalirenkaita
– vaalikelpoinen on yhdistyksen äänioikeutettu jäsen
– ehdokkaita voivat asettaa kaikki yhdistyksen äänioikeutetut jäsenet muodostamalla
kolmijäsenisiä valitsijayhdistyksiä.
Valtuuskunta vahvistaa muutokset äänestys- ja vaalijärjestykseen.

9 § Valtuuskuntaan kuuluu 30 jäsentä sekä enintään yhtä monta varajäsentä. Kaikkien
valtuuskunnan jäsenten tulee olla yhdistyksen jäseniä. Varajäsenen tulee olla siitä vaaliliitosta tai
vaalirenkaasta, mistä jäsen on tullut valituksi.
Valtuuskunta on päätösvaltainen 15 jäsenen läsnäollessa. Valtuuskunnan toimikausi on kolme
vuotta alkaen valtuuskunnan vaalia seuraavan toukokuun alusta.
Mikäli valtuuskunnan jäsen ilmoittaa ennen valtuuskunnan kokousta hallitukselle olevansa estynyt
osallistumasta kokoukseen, hallitus kutsukoon hänen tilalleen kokoukseen varajäsenen.
Jos valtuuskunnan jäsen valitaan hallituksen jäseneksi, on tilalle valittava vaalin yhteydessä
vahvistetussa järjestyksessä varajäsen siksi aikaa, kun valtuuskunnan varsinaisen jäsenen
toimikausi hallituksessa kestää.
Jos valtuuskunnan jäsen eroaa tai erotetaan yhdistyksestä tai kuolee, hänen tilalleen tulee vaalin
yhteydessä vahvistetussa järjestyksessä varajäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Valtuuskunnan muuttunut kokoonpano todetaan seuraavan valtuuskunnan kokouksen alussa.

Valtuuskunnan kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai valtuuskunnan niin päättäessä myös
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

10 § Valtuuskunnan asiana on ohjata yhdistyksen hallituksen toimintaa. Valtuuskunta
voi kokoontua myös yhdistyksen kotipaikan ulkopuolella.
Valtuuskunta kokoontuu hallituksen kutsusta varsinaisiin kokouksiin maalis–toukokuussa
(kevätkokous) ja marras–joulukuussa (syyskokous) sekä tarpeen mukaan ylimääräisiin
kokouksiin. Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, jos vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä
tai kuusi valtuuskunnan jäsentä sitä ilmoitettua asiaa varten hallitukselta kirjallisesti pyytää.

11 § Ensimmäisessä toimintavuoden aikana pidettävässä valtuuskunnan kokouksessa toimitetaan
kokouksen alussa valtuuskunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali. Puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan toimikausi kestää koko valtuuskunnan toimikauden ajan.
Valtuuskunnan puheenjohtajan ollessa estyneenä tai pitäessä sitä muutoin tarkoituksenmukaisena,
puheenjohtajan tehtäviä hoitaa valtuuskunnan varapuheenjohtaja.
Milloin valtuuskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat kumpikin estyneet toimimasta
valtuuskunnan puheenjohtajana, yhdistyksen puheenjohtaja avaa valtuuskunnan kokouksen ja
toimii puheenjohtajana siksi kunnes valtuuskunta valitsee kokoukselle puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan.
Jos valtuuskunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja valitaan hallituksen jäseneksi, valitaan
valtuuskunnalle uusi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.
Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaalissa noudatetaan 18 §:n määräyksiä.
Puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen hallituksen
kokouksissa.

12 § Valtuuskunnan kevätkokouksessa
1) esitetään hallituksen kertomus edelliseltä toimintavuodelta ja tilinpäätös edelliseltä
tilivuodelta sekä tilintarkastuskertomus, 2) vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja tilivapauden myöntämisestä tilivelvollisille, 3) käsitellään muita
asioita.
Valtuuskunnan syyskokouksessa
1) määrätään seuraavana vuonna kannettavan jäsenmaksun suuruus
ja vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma, 2) valitaan yhdistyksen
hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle 18
§:n määräyksiä noudattaen, 3) valitaan seuraavan vuoden tilejä tarkastamaan kaksi
tilintarkastajaa ja yksi varatilintarkastaja, 4) käsitellään muita asioita.
13 § Kutsu valtuuskunnan varsinaiseen kokoukseen toimitetaan vähintään kaksi viikkoa ja
ylimääräiseen kokoukseen vähintään viikkoa ennen kokousta kirjeitse tai sähköpostitse tiedoksi
valtuuskunnan jäsenille. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa esille tulevat asiat. Muu asia voidaan, mikäli ei
yhdistyslain 24 §:stä muuta johdu eikä näiden sääntöjen 20 §:stä muuta johdu, ottaa käsiteltäväksi,
jos kokous 2/3 enemmistöllä siihen suostuu.
Mikäli valtuuskunnan jäsen tekee hallitukselle kuukautta ennen valtuuskunnan kokousta esityksen
yksilöimänsä asian käsittelystä valtuuskunnan kokouksessa, hallituksen tulee ottaa asia
kokouskutsuun sekä kokouksen esityslistassa tai valtuuskunnan kokouksessa ilmoittaa kantansa
tehtyyn esitykseen.

14 § Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, joita kutsutaan
yhdistyksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi, sekä 6-8 muuta jäsentä.
Yhdistyksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan. Hallituksen muut
jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi siten, että heistä eroaa puolet joka vuosi.

15 § Hallitus kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta tai mikäli kolme hallituksen jäsentä sitä vaatii.
Se on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään puolet hallituksen jäsenistä mukaan lukien
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

16 § Hallituksen tehtävänä on, sen lisäksi, mikä johtuu yhdistyslaista ja näistä säännöistä,
1) hoitaa yhdistyksen asioita ja edustaa sitä, 2) panna täytäntöön valtuuskunnan päätökset, 3)
hoitaa yhdistyksen taloudellista hallintoa ja huolehtia siitä, että tilit päätetään kultakin vuodelta
ja hyvissä ajoin annetaan tilintarkastajille, 4) antaa valtuuskunnan kevätkokoukselle kertomus
edelliseltä toimintavuodelta, 5) laatia valtuuskunnalle talousarvioesitys ja toimintasuunnitelma
seuraavaa toimintavuotta varten, 6) tehdä valtuuskunnalle esityksiä, 7) suorittaa tarpeelliset
valmistelutoimet valtuuskunnan kokouksia sekä valtuuskunnan jäsenten vaaleja varten, 8) ottaa
ja vapauttaa toimihenkilöt ja päättää heidän palkkauksestaan sekä muista työehdoistaan.

17 § Tilintarkastajien tulee vuosittain kaksi viikkoa ennen valtuuskunnan kevätkokousta antaa
hallitukselle kirjallinen lausunto yhdistyksen taloudenhoidosta kuluneena tilivuonna ja samalla
tehdä ne ehdotukset, joihin tarkastus on antanut aihetta.

18 § Yhdistyksen elimissä ratkaisee äänten mennessä tasan vaaleissa arpa, mutta muuten
puheenjohtajan ääni. Hallituksen puheenjohtajan vaalissa valittavan tulee saada yli puolet
annetuista äänistä.
Milloin vaaleissa on useampia valittavana, toimitetaan yhdistyslain 29 §:n 3 mom. 2 kohdan
mukainen suhteellinen vaali, mikäli vähintään 1/5 kokouksessa läsnäolevista sitä vaatii.

19 § Yhdistyksen nimen kirjoittavat yhdistyksen puheenjohtaja tai yhdistyksen
varapuheenjohtaja yksin tai hallituksen määräämät hallituksen jäsenet aina kaksi yhdessä tai joku
heistä yhdessä hallituksen siihen määräämän yhdistyksen toimihenkilön kanssa.

20 § Päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta voidaan tehdä valtuuskunnan kokouksessa, jos
asia on mainittu kokouskutsussa. Päätös on tehtävä vähintään 2/3 enemmistöllä äänestyksessä
annetuista äänistä. Näiden sääntöjen 2 §:n muutos on kuitenkin tehtävä tämän pykälän 2 mom:ssa mainitussa järjestyksessä.
Päätös yhdistyksen purkamisesta tai toimintatarkoituksen muuttamisesta pitää tehdä kahdessa
peräkkäisessä valtuuskunnan kokouksessa. Edellytyksenä on, että em. kokousten välillä on
toimitettu vaalit. Yhdistyksen purkamista tai toimintatarkoituksen muuttamista koskeva asia on
oltava mainittuna kokouskutsussa. Päätös on tehtävä vähintään 5/6 enemmistöllä äänestyksessä
annetuista äänistä.

21 § Jos yhdistys purkautuu, lankeavat sen varat Suomen Lääkäriliitto – Finlands Läkarförbund
rf:lle tai muulle rekisteröidylle yhteisölle, jonka valtuuskunta katsoo läheisesti jatkavan yhdistyksen toimintaa.