Siirry suoraan sisältöön
Etusivu > Tietoa NLY:stä > Mitä teemme

Toimimme lääkärien arjen parantamiseksi

Keskitymme erikoistuvien lääkärien edunvalvontaan. Kaiken tekemisemme tavoitteena on parantaa lääkärien arkea ja siten varmistaa Suomeen paras mahdollinen terveydenhuoltojärjestelmä. Toimimme kollegiaalisuuden, asiantuntijuuden ja ennakkoluulottomuuden puolesta.

Edunvalvonnan toimijat

Nuorten Lääkärien Yhdistyksen mielipiteen päättää NLY:n valtuuskunta, johon kuuluu 40 vaaleilla valittua nuorta lääkäriä. Hallitus soveltaa valtuuskunnan päätöksiä käytäntöön ja ratkaisee NLY:n kannan yksittäisessä tilanteessa.

Käytännön edunvalvontatyötä NLY:ssä tekevät edunvalvontavaliokunta, terveyspoliittinen valiokunta ja koulutusvaliokunta.

Edunvalvontavaliokunta

Edunvalvontavaliokunta (EVA) seuraa lääkärisopimuksen neuvotteluita ja ottaa kantaa muun muassa palkkaukseen, työaikalainsäädäntöön ja päivystysmääräyksiin.

Terveyspoliittinen valiokunta

Terveyspoliittinen valiokunta (TerPo) seuraa terveyspolitiikkaa ja ottaa kantaa sote-järjestelmän muutoksiin sekä yleiseen terveyspolitiikkaan.

Koulutusvaliokunta

Koulutusvaliokunta (Kova) seuraa lääkäreihin liittyvää koulutuspolitiikkaa ja ottaa kantaa muun muassa erikoislääkärikoulutukseen, koulutusmääriin ja täydennyskoulutukseen liittyviin kysymyksiin.

NLY:n saavutuksia edunvalvonnassa

NLY keskittyy erityisesti vastikään valmistuneiden ja erikoistuvien lääkärien edunvalvontaan. NLY vaikuttaa Lääkäriliitossa sekä Duodecimissa, että paikallisesti yliopistoilla sekä laajasti eri yhteistyökumppaneiden kautta.

NLY:n edunvalvonnasta vastaavat yhdistyksen hallituksen johdolla NLY:n valiokunnat.

Kaksoislaillistuksen poisto

Lääkäreiden niin kutsuttu kaksoislaillistus poistui 1.5.2011 ja perusterveydenhuollon lisäkoulutuksen (PTH) nimi muuttui yleislääketieteen erityiskoulutukseksi. YEK (Specific training in general medical practice) perustuu EU-direktiiviin 2005/36/EY. Yleislääketieteen erityiskoulutus on edellytys oikeudelle toimia yleislääkärinä sosiaaliturvajärjestelmän piirissä Euroopan Unionin jäsenvalti- oissa. Suomessa tätä ei vaadita. NLY oli aktiivisesti mukana uudistusta työstäneessä ja esittäneessä työryhmässä.

Erikoistuvan lääkärin palkka on kohtuullisen hyvä verrattuna useimpiin Euroopan maihin.

Monissa Euroopan maissa lääkäreiden peruspalkat ovat samaa tasoa tai merkittävästi huonommat (Itä-Euroopan maat) kuin Suomessa. Euroopassa erillisiä päivystyskorvauksia ei yleensä makseta, sillä ne sisältyvät peruspalkkaan.

Virkaehtosopimuksia solmittaessa NLY on pitänyt huolta erityisesti erikoistuvien lääkäreiden ja lääketieteen kandidaattien palkkatasosta. 1.1.2012 erikoistuvien 2 ja 4 vuoden palkkaportaat poistettiin ja tilalle tuli 3 vuoden porras. Tähän kolmeen vuoteen lasketaan kaikki se työ, jonka laillistettu lääkäri on tehnyt lääkärin tehtävässä. Tuolloin erikoistuvien lääkärien palkka nousi 8–16 %. Kunnallisessa lääkärien virkaehtosopimuksessa 2014–2016 puolestaan sovittiin päivystyskorvauksien uudistuksista. Tuolloin koko korotus käytettiin päivystyskorvausten nostamiseen. NLY oli ajamassa tätä asiaa, sillä erikoistuvat lääkärit tekevät merkittävän osan maamme päivystyksistä.

Erikoistuvien lääkäreiden edunvalvonta

STM:n siirtotyöryhmälle tekemämme muistiossa esitimme jo vuonna 2012 erikoislääkärikoulutukseen koulutusputkia, pehmeiden ohjauskeinojen keskeisyyttä erikoisalaa valittaessa ja muita osaamisen arviointimenetelmiä kuin erikoislääkäritentti. Nämä kaikki tavoitteet löytyvät vuonna 2016 hyväksytystä sosiaali- ja terveysministeriön laatimasta toimenpideohjelmasta erikoislääkärikoulutuksen uudistamisesta.

Työpaikoilla on tuutorilääkäreitä ja (joskus päivitetty) perehdytyskansio

NLY on ainoa taho, joka on jatkuvasti pitänyt nuorten lääkäreiden tuutor- ja perehdytystarvetta esillä suoraan työnantajien suuntaan.

Tiedottaminen erikoistuvia lääkäreitä koskevista asioista.

NLY:n uutiskirjeen, blogin ja some-kanavien kautta saat uusimma tiedon erikoistuvia lääkäreitä koskevista asioista.

Laadukkaiden koulutusten, kuten NuoriLääkäriPäivien järjestäminen.

NLY järjestää vuosittain paikallisten pienryhmäkoulutusten lisäksi NuoriLääkäriPäivät, ainoan vastavalmistuneille lääkäreille kohdistetun tapahtuman.

Konkreettisten neuvojen jakaminen työelämän ongelmiin.

NLY:n blogista tagin Lääkäri työssä takaa löydät löydät hyödyllisiä artikkeleita

Myös ulkomailla opiskelevien suomalaisten tavoittaminen.

Ulkomailla opiskelevat ovat tervetulleita NLY:n jäseniksi ilman turhaa byrokratiaa.

Erikoistumiskoulutuksen laadusta kiinnostuneita sosiaali- ja terveysministeriötä myöten.

NLY ainoana järjestönä pitää erikoistuvien koulutuksen laatua esillä.

Erikoislääkäritenttipäivien karsimisen estäminen.

Tentti järjestetään edelleen kolme kertaa vuodessa.

Hyvä koulutus-, työ- ja päivystyspaikka

Karusellin kuvat pdf-tiedostona

Vuoden 2019 Koulutuspaikkakyselyyn vastanneista 36% oli osallistunut koulutuspaikassaan kehittämistyöhön kuten moniammatilliseen tiimityöhön tai päivystyksen ja perehdytyksen kehittämiseen. Tavallisin syy sille, että ei ollut osallistunut kehitystyöhön, oli toistaiseksi sopivan projektin puute.

Nyt on tarjolla kaikille sopiva kehittämisprojekti! NLY on laatinut kriteerit hyvälle koulutuspaikalle, työpaikalle ja päivystyspaikalle. Ottakaa rohkeasti reseptit haltuun ja viekää pureksittavaksi työpaikan kahvipöytään!

Uusi työpaikka hakusessa? Ota avuksi valintaprosessiin Valitse viisaasti koulutuspaikkasi -työkalumme!

Koulutuspaikkakysely 2023

Koulutuspaikkakysely toteutetaan NLY:n ja Lääkäriliiton jo kuudetta kertaa syksyllä 2023. Kyselyllä kartoitetaan erikoistuvien lääkärien saamaa koulutusta ja ohjausta, sekä yleisemmin työoloja ja työn kuormittavuutta nykyisessä koulutuspaikassaan. Vastauksia käsitellään parhaillaan ja vuoden 2023 tulokset julkaistaan Lääkäripäivillä tammikuussa 2024!

Lue lisää

Lisää edunvalvonnasta

Kaikki artikkelit

Milloin on tärkeää olla yhteydessä työpaikkasi luottamushenkilöön?

Kuten kaikilla muillakin järjestäytyneillä aloilla, myös lääkäreillä on oma luottamusmiesjärjestelmä.
Luottamusmiesjärjestelmää koordinoi Lääkäriliitto. Jokaiselta työpaikalta tulisi löytyä luottamusmies, jonka
edustettavana ovat myös lääkärit. Isoissa yksiköissä voi olla useita lääkäriluottamusmiehiä. Selvitä kuka
edustaa sinua!


Luottamusmiehen tehtävä on valvoa, että tehtyjä sopimuksia noudatetaan ja työrauha säilyy, sekä edustaa
työntekijöitä yhteistoimintaneuvotteluissa ja työpaikkakohtaisissa paikallisessa sopimisessa. Ota yhteyttä oman työpaikkasi luottamusmieheen, jos sinulla on kysymyksiä työsopimukseen tai sen ehtoihin, päivystyksiin tai työaikalakiin, vanhempainvapaisiin tai muihin työehtosopimukseen liittyviin seikkoihin liittyen. Luottamusmies voi olla tukenasi myös erilaisissa työnantajan kanssa käytävissä, neuvotteluissa ja kuulemisissa sekä auttaa sovittelemaan erimielisyyksiä työnantajan kanssa. Luottamusmies tuntee Lääkärisopimuksen sekä työpaikan käytännöt ja osaa ohjata asioissa eteenpäin.

Lisätietoa luottamusmiesjärjestelmästä:

VII luku Luottamusmiehet | Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Lääkäriliitto – Luottamusmies tukenasi (laakariliitto.fi)