Siirry suoraan sisältöön
Etusivu > Erikoislääkäritentti 2/23
Etusivu > Erikoislääkäritentti 2/23

Erikoislääkäritentti 2/23

Akuuttilääketiede 

1. Keuhkoembolian (KE) kliinisen ennakkotodennäköisyyden arviointi Wellsin ym. mallin perusteella ja sen mukainen potilaan jatko-ohjelma (Käypä hoito –suositus: Syvä laskimotukos ja keuhkoembolia, julkaistu: 11.04.2023) (6p.) 
2. Munuaiskivet: Ehdottomat ja suhteelliset sairaalaan oton perusteet (Tintinalli) (6p.) 
3. Määrittele hypotermian kolme eri vaikeusastetta, niiden kliiniset ilmentymät sekä hoidon pääperiaatteet päivystysklinikassa pois lukien sydänpysähdys (Akuuttihoito-opas, Tintinalli) (6p.) 
4. Raskauteen liittyvät odottavan äidin sydänpysähdyksen syyt (Tintinalli) (6p.) 
5. Vastaa seuraaviin kysymyksiin enintään 50 sanalla/kukin kysymys (yhteensä 12 pistettä)  
a) Amiodaronin haitalliset kilpirauhasvaikutukset  (Tintinalli)                             
b) Aseptinen osteonekroosi (Tintinalli)                                                               
c) Guillan-Barrén oireyhtymä (Tintinalli)                                                            
d) Minkä taudin aiheuttaa Bacillus anthracis? (Tintinalli) 
e) Monteggian fraktuura-dislokaatio (Tintinalli) 
f) NEXUS-kriteerit (Tintinalli) 
g) QSOFA (Tintinalli)                                                                                          
h) TAPSE (Peruselintoimintojen häiriöt ja niiden hoito 
i) von Willebrandin tauti (Tintinalli)                                                                      

Anestesiologia ja tehohoito 

1. Status epilepticus (SE)-potilaan hoito. Selvitä lyhyesti a) SE:n tavallisimmat syyt (2p) b) Lääkkeellinen hoito ja sen tavoitteet (2p) c) Monitorointi ja sen tavoitteet (2p) 
2. Palovammat: a) Milloin palovammapotilas tulee lähettää palovammapotilaan hoitoon perehtyneeseen hoitoyksikköön? (3p) b) Palovammapotilaan alkuvaiheen (ensimmäiset kaksi vuorokautta) nestehoidon perusperiaatteet ja tavoitteet (2p) c) Häkämyrkytyksen toteaminen ja ensivaiheen hoitotoimenpiteet (1p) 
3. Hoitoa A verrattiin lumelääkkeeseen kaksoissokkoutetussa asetelmassa sairauden X hoidossa teho-osastolla. A-hoitoa sai 400 potilasta ja lumelääkettä 395 potilasta. 28 vuorokauden kuolleisuus käytettäessä hoitoa A oli 6.2% (95% luottamusväli 3.9-8.6%) ja lumelääkettä 11.9%.  (95% luottamusväli 8.7-15.1%), p=0.006
– Mikä oli absoluuttinen riskin alenema? (1p)
– Mikä oli suhteellinen riskin alenema? (1p)
– Mikä on NNT-luku mainittua loppumuuttujaa ajatellen, perustuen yllä mainittuihin tuloksiin? (1p)
– Mitä muuta haluaisit tietää ja huomioida päätöksen teossa ennen kuin otat lääkkeen A kliiniseen käyttöön teho-osastollasi? (3p)
4. Hapenkuljetusketju a) Kuvaa lyhyesti hapen kuljetusketju ja hapen osapaine kussakin ketjun vaiheessa terveellä aikuisella normaalissa atmosfäärissä (sään ollessa normaali), merenpinnan tasolla. (4p)  b) Kuvaa lyhyesti mistä tekijöistä hapen tarjonta muodostuu (2p)
5. Potilastapaus 45- vuotias, (182cm, 112kg) verenpainetautia ja diabetestä sairastava mies on tulee päivystykselliseen, eksploratiiviseen laparoskopiaan. Vatsan CT-tutkimuksessa epäiltiin suolen kiertymää.  Preoperatiivsesti potilas saturoitui 4L/min happiviiksin 94% hengitystaajuuden ollessa 26.   Verenpaineet olivat 88/40mmHg, pulssi 112/min, sinusrytmi. Ennen induktiota potilaalle asetettiin keskuslaskimokatetri huonojen periferisten suonten vuoksi sekä arteriakanyyli. Pikainduktion jälkeen verenpaineet laskevat tasolle 76/40 ja potilaalle annettiin nopeana infuusiona ringerin liuosta 500ml ja aloitettiin noradrenaliini-infuusio, millä saavutettiin keskiverenpainetaso 60mmHg. Tässä vaiheessa CVP on 13mmHg ja monitorin laskema PPV 15%.  Happisaturaatio on 98% happifraktion ollessa 45%. Diureesia potilaalla ei ole tullut viimeisen 2 tunnin aikna Anestesiaventilaattori on volyymikontrolloidussa moodissa, kertatilavuus 600ml, hengitystaajuus 15/min, PEEP 4cmH2O ja pPlat 26cmH2O.    Nukutuksen jälkeen otetussa verikaasuanalyysissa pH oli  7.29, pO2 16.3kPa, CO2 4.7kPa, HCO3 18mmol/L ja laktaatti 3.2mmol/L. Hemoglobiini on 144g/L, natrium 146mmol/L ja Kloridi 113mmol/L
– Tulkitse verikaasuanalyysi. (1p)
– Teetkö jotain muutoksia tässä vaiheessa hengityskonesäätöihin? Perustele vastauksesi. (1,5p)
– Potilas on hemodynaamisesti labiili ja diureesiakaan ei tule. Miten toimit annettujen tietojen valossa nestehoidon, hemodynamiikan sekä munuaisten suhteen? Perustele vastauksesi lyhyesti. (1,5p)
– Laparoskopiassa todetaan kiertymä ja lisäksi suturaatiota vaativa iatrogeeninen         ohutsuolileesio. Toimenpide pitkittyy ja on selkeästi teknisesti haastava Mitkä tekijät      puoltaisivat sitä, että anestesiologina ehdottaisit operatöörille konversiota avoleikkaukseen? (2p)
6. Aorttaläpän ahtauma ja anestesia
– Kuvaa lyhyesti aorttaläppäahtauman aiheuttamat muutokset sydämen toiminnassa (2p)
– Mitä hemodynamiikan hoidon tavoitteita tulee asettaa anestesioitaessa potilasta, jolla on aorttaläppäahtauma (2p)
– Kerro lyhyesti mitä SAM-ilmiö tarkoittaa (2p) 

Endokrinologia 

1. Ohutsuolen neuroendokriinisten kasvainten dg ja hoito (poissulkien umpilisäkkeen neuroendokriiniset kasvaimet) (10p.) 
2. Diabetesta sairastamattoman aikuisen hypoglykemian syyt ja diagnostiikka. (10p.) 
3. Päivystyspotilaan hyponatremia –  diagnostiikka ja hoito. (10p.) 
4. Osteoporoosin hoito : lääkehoidon indikaatiot, valmisteet ja niiden erityispiirteet, lääkehoidon valinta. (10p.) 

Foniatria 

1. Moniammatillisen työryhmän tutkittavana on 5v lapsi, jolla on erittäin heikko kielellinen toimintakyky. Mitä asioita huomioit lapsen kuntoutussuunnitelmassa ja muista jatkotoimenpiteistä sovittaessa? Anna myös 3 esimerkkiä konkreettisista kuntoutustavoitteista. (10p.) 
2. Halkiolapsen puheen erityispiirteet, tutkimukset ja seuranta. (10p.) 
3. Kuulovamman ja kehityksellisen kielihäiriön erot ja yhtäläisyydet. (10p.) 
4. Kurkunpään motorinen ja tuntohermotus sekä lihasfunktiot (sisäiset lihakset). (10p.) 
5. EMG:n merkitys äänihäiriöiden ja äänihuulten toiminnan diagnostiikassa. (10p.) 
6. Videfluorografian vs. FEES erot, indikaatiot ja tulosten tulkinta nielemispotilaan diagnostiikassa ja kuntoutuksessa. (10p.) 

Fysiatria 

1. Alaraajan suorana nostotesti (Straight Leg Raising, SLR) ja Lasèguen testi (10p.) 
2. Toiminnalliset häiriöt – Miten näyttäytyy fysiatriassa? (10p.) 
3. Autonominen dysrefleksia (10p.) 
4. Autoveronpalautus (10p.) 

Gastroenterologia 

1. Akuutti munuaisten vajaatoiminta maksakirroosipotilaalla. (6p.) 
2. Potilastapaus: 48-vuotias mies, jolla tyypin I diabetes. Ei tupakoi. 3/2021 todettiin haavainen proktosigmoidiitti. Sai alkuun hyvän vasteen mesalatsiinille, mutta sittemmin tauti muuttui steroidiriippuvaiseksi. 12/2021 aloitetiin merkaptopuriini, jolle minkäänlaista vastetta ei tullut. 5/2022 aloitettiin infliksimabi. Hyvästä jäännöspitoisuudesta huolimatta suolitauti jatkui aktiivisisena. Nyt ulostuskertoja 3-6 vuorokaudessa, verta muutaman kerran viikossa ulosteiden joukossa. Kramppimaisia vatsakipuja, jotka helpottavat ulostamisen jälkeen. Ei lämpöilyä. Laboratoriokokeissa Hb 152, CRP 1, albumiini 36 ja ulosteen kalprotektiini 3295. Esitä perustellut hoitovaihtoehdot. (6p.) 
3. Potilastapaus: 35-vuotias iranilaissyntyinen mies, jolla vuosia jatkunutta ylävatsakipua. Gastroskopiassa todettiin Helicobacter pyloriin aiheuttama gastriitti, johon sai 7 vuorokauden kestoisen happosalpaaja-klaritromysiini-amoksisilliini-kuurin. Häätöhoito ei onnistunut ja seuraavaksi sai 10 vuorokauden kestoisen happosalpaaja-levofloksasiini-amoksisilliini-kuurin. Tästä huolimatta ylävatsavaiva jatkuu ja ulosteen helikobakteeri-antigeeni on positiivinen. Mitä lisätutkimusia ohjelmoit? Miten hoidat? (6p.) 
4. Mitä asioita huomioit ja miten järjestät endoskooppisen seurannan: a. 56-vuotiaalta mieheltä poistettu kolonoskopiassa kolme alle 10 mm:n sahalaitapolyyppia, joissa ei dysplasiaa. b. 81-vuotiaalta naiselta poistettu paloina kolonoskopiassa yli 10 mm:n sahalaitapolyyppi ilman dysplasiaa. c. 26-vuotiaalla miehellä todettu vasemman puoleinen haavainen koliitti 13 vuotta sitten. Potilaan enolla todettu paksusuolen syöpä 56-vuotiaana. Tähystyksessä suolitauti lievästi aktiivinen (Mayo I), mutta dysplasiaa ei todeta. (6p.) 

Gastroenterologinen kirurgia 

1. Bariatrinen kirurgia: Indikaatiot, tekniikat ja pitkäaikaistulokset (6p.)
2. Paikallinen haimasyöpä: hoidon suunnittelu ja toteutus (6p.)
3. FAP (6p.)
4. Sappitievaurioiden luokittelu (6p.) 

Geriatria 

1. Valkean aineen muutokset ja niiden merkitys muistidiagnostiikassa. (6p.) 
2. Iäkkään uniapnea  (6p.) 
3. Hyvinvointialueen valtuusto haluaa kuulla mielipiteesi iäkkäiden säännöllisten terveystarkastusten aloitukseen. Mitä esität?  (6p.) 
4. Mitä farmakogenomiikka voi tarjota iäkkäiden lääkehoitoon? (6p.) 
5. a) PAINAD b) 4AT c) SPRINT d) EuGMS e) SPPB f) CDR-SB (12p.) 

Ihotaudit ja allergologia 

1. Solusalpaajat ihotautien hoidossa (6p.)  
2. Porokeratoosi (6p.) 
3. Tatuointiin liittyvät ihoreaktiot (6p.) 
4. Anaaliteitse välittyvät veneeriset taudit ja niiden erotusdiagnostiikka (6p.) 
5. D-vitamiini ja ihosyöpä (6p.) 

Kardiologia 

1. Pulmonaalihypertonian (luokka 1) nykyaikainen lääkehoito. (6p.) 
2. Primaari trikuspidaalivuoto: vaikeusasteen arviointi ja leikkaus-/toimenpideindikaatiot. (6p.) 
3. Kerro lyhyesti (max 3 riviä): a) Verisiguaatin vaikutusmekanismi (2 p) b) Kohonnut verenpaine: lääkehoito ja hoidon tavoite seplevaltimotautipotilaalla (2 p) c) Eteiskorvakesulku: toimenpideindikaatiot (2 p) 
4. Mitkä tekijät vaikuttavat hoitolinjan valintaan (konservatiivinen, PCI tai CABG) vakaaoireisessa sepelvaltimotaudissa ja iskeemisessä kardiomyopatiassa? Miten tuoreet ISCHEMIA ja REVIVED-BCIS2 tutkimukset vaikuttavat harkintaan? (6p.) 
5. Vastaa lyhyesti kardiologisen potilaan antitromboottista hoitoa koskeviin kysymyksiin. 
Antitromboottinen hoito PCI-toimenpiteen yhteydessä (2p.) 
Antitromboottinen hoito TAVIn jälkeen (2p.) 
Eteisvärinäpotilaan antitromboottinen hoito PCIn jälkeen (2p.) 
6. Sydämen vajaatoimintaan johtavan myokardiitin etiologia, diagnostiikka ja hoito (poissulkien myrkytykset) (6p.) 

Keuhkosairaudet ja allergologia 

1. Stabiilin COPD:n lääkehoito (6p.) 
2. Astman määritelmä ja astman erilaiset alatyypit (6p.) 
3. Hypersensitiviteettipneumonian (allerginen alveoliitti) diagnostiikka ja hoito (6p.) 
4. Kuinka hoitaisit ARDS:ää ja miten perustelet hoitopäätöksiäsi? (6p.) 

Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede 

1. Farmakologinen rasitus sepelvaltimotaudin tutkimusten yhteydessä (6p.) 
2. Mittausten toistettavuus ja muutoksen merkitsevyysrajat tärkeimmille keuhkofunktiotutkimuksille (6p.) 
3. Eräässä diffuusia suurisoluista B-solulymfoomaa sairastavilla tehdyssä tutkimuksessa selvitettiin 18F-FDG-PET/CT-tutkimuksen osuvuutta luuydinaffiision toteamisessa. Koko aineisto oli 146 potilasta, joista 47:llä oli varmennettu luuydinaffiisio ja 99:llä luuydinaffiisiota ei ollut. 18F-FDG-PET/CT-tutkimuksessa positiivinen löydös oli 50:llä. Näistä oikeita positiivisia oli 44 ja siis vääriä positiivisia oli 6. 18F-FDG-PET/CT-tutkimuksessa löydös oli negatiivinen 96:lla. Näistä oikeita negatiivisia oli 93 ja vääriä negatiivisia oli 3. Laske herkkyys (sensitiivisyys) ja tarkkuus (spesifisyys). Voiko tämän perusteella suositella tässä potilasryhmässä 18F-FDG-PET/CT-tutkimusta luuydinaffiision diagnostiikkaan? Mitä muita tilastollisia/ennusteellisia muuttujia näiden tietojen perusteella voidaan määrittää? (6p.) 
4. Keuhkosyövän isotooppitutkimukset (6p.) 
5. Selkärangan osteomyeliitin (spondylodiskiitti) isotooppikuvantaminen (6p.) 

Kliininen hematologia

1. Aplastinen anemia: diagnostiikka, ensilinjan hoito ja allogeenisen kantasolusiirron aiheet.  (6p.)
2. KML-taudin hoito ensilinjan jälkeen.  (6p.)
3. Bispesifiset vasta-aineet myelooman hoidossa.  (6p.)
4. Hankinnainen hemofilia. (6p.) 

Kliininen mikrobiologia 

1. Sepsiksen muuttuva mikrobidiagnostiikka (6p.)
2. Bakteerizoonoosit (6p.)
3. Pox-virukset (6p.)
4. RNA-teknologiaan pohjautuvat rokotteet (6p.)
5. Immuunipuutosten diagnostiikka (6p.)
6. Infektiotapauksia koskevat ilmoitukset ja todistukset (6p.) 

Kliininen neurofysiologia 

1. Herätevasteet a. teho-osastolla b. leikkaussalissa Mitä KNF-tutkimuksia voit käyttää näissä ympäristöissä, mihin tarkoitukseen/millä indikaatioilla ja mitä tietoa ne voivat antaa potilaan tilasta? Miten ne voivat vaikuttaa potilaan hoitoon, mitä ne kertovat ennusteesta? (6p.) 
2. Autonomisen hermoston tutkimukset. (6p.) 
3. 56 v monisynnyttäjä potilaalla on oikean pudendaalihermon alueella oleva krooninen kiputila + tuntohäiriö. Mitä KNF-tutkimuksia voit käyttää, mitä ne voivat kertoa, ja mistä voi olla kyse? (6p.) 
4. Lapsuus/nuoruusiän paikallisalkuiset epilepsiat – kuvaile kaksi kokonaisuutta: kliininen kuva, etiologia, ennuste ja EEG-löydökset. (6p.) 

Korva-, nenä- ja kurkkutaudit 

1. Mandibulamurtuma a) Kuinka tutkit potilaan (6p) b) Miten hoidetaan (3p)
2. Vastaanotollesi tulee potilas, jolla hajuaistin menetys a) Anamnestiset kysymykset (3p) b) Tutkimukset (3p) c) Mahdolliset etiologiset tekijät (3p)
3. Parotiksen pintalohkon poiston kirurginen tekniikka (9p)
4. Päivystykseen tulee potilas, jolla on alle 12h kestänyt tasapainoelimen äkillinen toimintahäiriö. Diagnostiikka ja erotusdiagnostiikka? (9p) 

Lastenneurologia 

1. Epilepsiaoireyhtymät (ILAE epileptic syndromes) lapsuusiässä (10p.) 
2. Dystrofinopatiat (10p.)  
3. a) mTOR estäjät b) Risdiplaami c) Autoimmuunienkefaliittien keskeisimmät kliiniset oireet d) Sturge-Weberin oireyhtymän neurologiset komplikaatiot e) Lapsen akuutti karsastus (10p.) 

Lastenpsykiatria 

1. Psykoosilääkehoidon käyttö alle 13-vuotiailla lapsilla (6p.) a) indikaatiot (1,5p.) b) aloitus ja seuranta (2p.) c) haittavaikutukset (1,5p.) d) vasta-aiheet (1p.)  
2. Lapsen pakko-oireisen häiriön (6p.) a) diagnoosi ja kliininen kuva (3p.) b) esiintyvyys (1p.) c) hoito (2p)  
3. Vauvan ja pikkulapsen lastenpsykiatrinen tutkimus (6p.) 
4. Perhehaastattelu osana lastenpsykiatrista tutkimusta (6p.) 

Lastentaudit 

1. Analysoi oheinen artikkeli (materiaali, menetelmät, tulokset ja johtopäätökset).  (5p.) 
2. Tyttöjen poikkeava murrosiän kehitys (5p.) 
3. Neuroblastooma (5p.)  
4. Reaktiivinen ja infektion jälkeinen niveltulehdus (5p.) 
5. Mikä ovat desmopressiinin käyttöindikaatiot? (1 p) Mihin indikaatioon käytetään takrolimuusia? (1 p) Mikä on ondansetronin vaikutusmekanismi? (1 p) Mitä hyötyjä saavutetaan emisitsumabihoidolla hemofilia A potilailla? (1 p) Mikä on kofeiinihoidon indikaatio vastasyntyneellä? (1 p) Luettele 5 suositusta, joilla voidaan ennaltaestää kätkytkuolemia (SIDS) (5 p). 

Naistentaudit ja synnytykset 

1. Miten hoidat potilastasi, jos hänellä todetaaan 
– kohonnut parvovirus IgM-pitoisuus raskausviikolla 19+2. (3p) 
– peroraalisesta kahden viikon mittaisesta rautakorvaushoidosta huolimatta Hb 99 g/l, s-Ferrit 8 µg/l raskausviikolla 26+4. (2p) 
– 38+2 raskausviikolla 16 kg:n painon nousu raskauden aikana, + 2SD:llä kasvava symfyysifundusmitta, ja sikiön painoarvioksi saadaan 3870 g. 29-vuotiaan terveen ensisynnyttäjäpotilaasi painoindeksi oli ennen raskautta 26, toistetut sokerirasituskokeet ovat olleet normaalit eikä raskauden kulussa ole muuten havaittu poikkeavaa. Tekemässäsi painoarviossa sikiön laki-, päänympärys ja reisimitat asettuvat 50 persentiilin käyrän tuntumaan ja vartalon ympärysmitta 80 persentiilin käyrälle. Sikiön muussa ultraäänitutkimuksessa ei tule erityistä esille. (2p) 
– 3b-asteinen ulkoisen sulkijalihaksen vaurio. Tutkiessasi potilasta kätilö ilmoittaa hänen vuotaneen 1400 ml, mutta tutkiessasi et enää runsasta vuotoa totea. (3p) 
2. Ohessa on 35-vuotiaan terveen G1P0-synnyttäjän KTG-rekisteröinti. Lähtötiedot: BMI ennen raskautta 23, ei lääkityksiä, ei tupakoi, ei alkoholinkäyttöä raskauden aikana. Alku- ja keskiraskauden seulonnat normaalit ja raskauden kulku säännöllinen. Synnytys käynnistyy h41+4 lapsivedenmenolla ja supistukset tulevat 10 minuutin välein. 
– Analysoi KTG-käyrä ja esitä näkemyksesi tehdyistä hoitovalinnoista perusteluineen. (6p) 
– Arvioi syntyvän lapsen Apgar-pisteet, napavaltimon happoemästasapaino ja lapsen kunto/hoidon tarve ja kerro mihin arviosi perustuu. (4p) 
3. Hormonaalisen ehkäisyn ehdottomat ja suhteelliset vasta-aiheet (10p) 
4. Rajalaatuisten munasarjakasvainten hoito ja ennuste (10p) 
5. Määrittele/vastaa lyhyesti – Nollahypoteesi (1p) – Parametrisen testin käyttö (1p)  
–  Eräässä tutkimuksessa selvitettiin vaihdevuosien hormonihoidon vaikutusta sydäntapahtuman riskiin isossa aineistossa. Tutkimuksessa todetaan riskisuhde (RR) 0.87 ja riskisuhteen 95%:n luottamusväli on 0.71-1.00. Mikä on tulkintasi tuloksesta? (1p) 
–  Toisessa tutkimuksessa tietty riskitekijä nostaa merkitsevästi kuolemanriskiä, RR=1.2 ja luottamusväli on 4-35%. Mitä voit päätellä luvista eli ko. riskitekijän vaikutuksesta kuolemanriskin %-muutokseen? (2p) 
– Sinulla on tutkimuksessasi 120 potilaan aineisto, jonka avulla selvität riskitekijän vaikutusta päätetapahtuman esiintyvyyteen. Olet tehnyt tilastoanalyysit neljällä eri tavalla, joista jokainen on periaatteessa oikein (liite ohessa). Minkälaisia päätelmiä voit tehdä? (5p) 

Nefrologia 

1. Primaarin membranoosin nefropatian hoito (6p.)
2. Finerenoni (6p.)
3. Munuaissiirtopotilaan raskaus (6p.)
4. Inkrementaalinen (vähittäin aloitettu) dialyysi – kenelle ja miten? (6p.) 

Neurokirurgia 

1. Lasten takakuopan kasvaimet: oireet, diagnostiikka, hoito ja ennuste (6p.) 
2. Duraalinen AV-fisteli kallon alueella: kliininen kuva, luokittelu, diagnoosi ja hoito (6p.)  
3. Subaksiaalisten (C3-C7) kaularankavammojen leikkausindikaatiot ja tekniikat (6p.) 
4. Selkäytimen takajuostestimulaatio neuropaattisen kivun hoitona (6p.) 
5. Krooninen subduraalihematooma: leikkausindikaatiot, tekniikat ja seuranta (6p.) 

Neurologia 

1. Tajunnan säätelyn neurobiologinen perusta (6p.)
2. ALS-taudin diagnostiikka ja hoidon suunnittelu (6p.)
3. Epilepsialääkkeiden psykiatriset haittavaikutukset (6p.)
4. Kognitiivisten arviointimenetelmien valinta muistihäiriöpotilaalla (6p.) 

Nuorisopsykiatria 

1. Nuoruusiän kehityksen etenemisen arvioiminen (3p.) 
2. Laihuushäiriön hoito nuoruusiässä (3p.) 
3. Epävakaa persoonallisuuskehitys nuorella ja sen hoito (3p.) 
4. Pakko-oireisen häiriön arviointi ja hoito nuorella (3p.) 

Oikeuslääketiede 

1. Buprenorfiinin käyttöön liittyvät kuolemat (5p.)
2. Kuolemaan johtanut aivovamma ja biokemialliset markkerit (5p.)
3. Pitkäaikaisen alkoholin väärinkäytön post-mortem biokemialliset markkerit (5p.)
4. “Adipocere” toissijaisena kuolemanjälkeisenä muutoksena (5p.) 

Ortopedia ja traumatologia 

1. Polven tekonivelleikkauksen välittömät sekä ensimmäisen leikkausta seuraavan vuoden aikana ilmenevät komplikaatiot ja niiden hoitovaihtoehdot. (6p.)
2. Pilon tibiale: Vammamekanismi, diagnostiikka, luokittelu ja hoitovaihtoehdot perusteluineen lyhyesti (voit käyttää ranskalaisia viivoja) (6p.)
3. Lonkkamaljakon murtumien luokittelu ja hoito (6p.)
4. Olkapään anteroinferiorinen instabiliteetti: Etiologia, diagnostiikka ja hoitovaihtoehdot (6p.)
5. Toimit takapäivystäjänä, etupäivystäjä konsultoi puhelimitse. Potilas on 74-v mies, itsenäisesti asuu, ei liikkumisen apuvälineitä. Alaselkävaivaa ollut useamman vuoden. Kävelyssä huomannut jalkojen puutumista ja väsymistä vajaan 1 km matkalla viimeisen vuoden aikana. Kaksi viikkoa sitten kaatui WC-reissulla ja loukkasi alaselkää. Viikon ajan potilaalla on ollut oikealle reiden ja säären ulkosyrjälle säteilevä alaselkäkipu pystyasennossa pahentuen. Eilisestä huomannut jalkaterän läpsyvän kävellessä ja potilas hakeutunut päivystys-pkl:lle. Kliinisessa tutkimuksessa etupäivystäjä toteaa aristusta diffuusisti alaselässä koputellen. Nilkan ja isovarpaan dorsifleksiovoima on oikealla selkeästi alentunut ja liikerata jää tutkittaessa vajaaksi. Muita neurologisia puutosoireita ei todeta. Lasequen testissä säteilyoire ei provosoidu. Jännerefleksit kauttaaltaan vaimentuneet. Kysymykset: A) Erotusdiagnostiikka: Kuvaile todennäköisimmät vaihtoehdot kliinisen oireen taustalla? B) Jatkotutkimukset ja niiden aikataulu (6p.) 

Patologia 

ESSEET: 

1. Endometriumsyövän molekulaarinen luokittelu ja sen kliininen merkitys (10p.) 
2. CAR-T soluhoito, mekanismi ja käyttökohteet (10p.) 
3. Amyloidoosit: etiologia, patogeneesi, morfologiset muutokset ja diagnostiikka. (10p.) 
4. Ihon rakkulataudit ja niiden histopatologinen diagnostiikka. (10p.) 

PREPARAATIT: 

Tapaus 1. 16 v aiemmin perusterve nuori mies. Nyt akuutisti alkanut kuume, perikardiitti, pleuriitti. Munuaisten vajaatoiminta (Krea 140 umol/l) ja virtsassa proteinuria ja hematuria. DNA-vasta-aineet positiiviset, MPO-, PR- ja tyvikalvovasta-aineet negatiiviset. Otettu munuaisbiopsia, josta H&E, PAS ja Jones-värjäys. Myös immunofluoresenssitutkimuksia tehty. Kuvaile löydökset 
Anna diagnoosi perusteluineen ottaen huomioon histologiset ja immunofluoresenssilöydökset sekä kliinisen kuvan (5p.) 
Tapaus 2. 80 v mies, jolla 12 v. sitten leikattu verrukoottinen karsinooma peräaukosta. Puoli vuotta ennen kuolemaa tullut sekavuutta ja muistamattomuutta, jota tutkittu neuron polilla. Löytynyt yllättäen kuolleena sängystä. Tutkittavana obduktionäyte aivoista hippokampuksen alueelta. Kuvaile löydökset 
Anna diagnoosiehdotus. Miten etenet diagnoosin varmistamiseksi? (5p.) 
Tapaus 3. 62 v nainen. Vuosia alue vulvassa, joka ajoittain haavautuu. PAD 3 v sitten: Vulvan LSIL, PAD 2 v sitten: hyperkeratosis. Paikallisestrogeeni. Vulvassa ev-leesio, tarkkarajainen, pieni limakalvorikko. Biopsia ko kohdasta. VIN2? Näytteenä H&E, p16INK ja p53-värjätyt lasit. Kuvaile löydökset 
Diagnoosi ja pohdinta (5p.) 
Tapaus 4. 75 v nainen. Nopeasti kasvanut oikea kilpirauhaslohko. Neulanäyte sopinut follikulaariseen neoplasiaan. Nyt poistettu kilpirauhasen oikea lohko. Kuvaile löydökset 
Anna diagnoosi ja ehdotus mahdollisista jatkotutkimuksista (5p.) 
Tapaus 5.  Kyseessä on 8 kk ikäinen poika, jolle ilmaantunut nenänselkään lähelle mediaalista silmänurkkaa alle 1 cm kokoinen mobiili patti, joka poistettu kokonaisuudessaan näytteeksi. Sisältö puuromaista. Puolitettiin kasetille histologiseen tutkimukseen.   – Kuvaile löydös ja anna diagnoosiehdotuksesi HE-värjäyksen ja esitietojen perusteella. Diagnoosi ei voi olla keskeneräinen tutkimus, diagnosis deferred, katso lausuntoa tms. Ovatko jatkotutkimukset tarpeellisia, ja jos, niin mitä ehdottaisit? Perustele näkemyksesi. (5p.) 
Tapaus 6.  18 -vuotias nuori nainen, jolla alkanut akuutisti yo-kirjoitusten alla ripuli ad 20 kertaa/vrk. Ripuli ei-veristä, mutta laboratorioarvoissa kalprotektiini yli 6000.  Tehtiin kolonoskopia, jossa endoskopisti ollut hyvin lyhytsanainen kuvaten koliittimuutoksia esiintyneen vasemmanpuoleisen paksusuolen alueella.  Biopsiat otettiin 1) cecum ja colon ascendens, 2) colon transversum, 3) colon descendens, 4) sigma ja rectum. Preparaatissa nämä ovat järjestyksessä vasemmalta oikealle.  Aikaisempia koliittioireita ei ole ollut. Edeltävästi pt kertoi sairastaneensa Covid-19-infektion. Koliittiepisodi kesti n 1 kk ja rauhoittui ilman lääkityksiä ja potilas on sittemmin ollut oireeton.    Kuvaile löydös ja anna diagnoosiehdotuksesi HE-värjäyksen ja esitietojen perusteella. Diagnoosi ei voi olla keskeneräinen tutkimus, diagnosis deferred, katso lausuntoa tms.  Sisällytä vastaukseesi myös löydökseen perustuva relevantti erotusdiagnostinen pohdinta. (5p.) 
Tapaus 7.  Kyseessä 66 -vuotias nainen, jolla todettiin vasemmassa rinnassa 5 cm läpimittainen kyhmy, joka poistettu osaresektiolla.  Näyte kasvaimesta.   – Kuvaile löydös ja anna diagnoosiehdotuksesi HE-värjäyksen ja esitietojen perusteella. Diagnoosi ei voi olla keskeneräinen tutkimus, diagnosis deferred, katso lausuntoa tms. Mitä diagnostisia ja hoitoon ohjaavia jatkotutkimuksia tekisit kyseisestä näytteistä? Perustele näkemyksesi. (5p.) 
Tapaus 8.  Kyseessä 70 -vuotias mies, jolla entuudestaan Hodgkinin lymfooma 35 -vuotiaana hoidettu sädehoidolla ja kemoterapialla remissioon, ja 63 -vuotiaana todettu ja sädehoidettu Gleason 4+4 eturauhassyöpä, PSA-seurannassa arvot pysyneet matalana, S-PSA-T < 0,1 µg/l. Nyt kolonoskopiassa todettu kookas ad 8 cm seekumin tuumori, lisäksi pesäkkeet maksassa, omentissa, duodenumissa, iso massa mediastinumissa ja para-aortaalisesti. Näyte otettu seekumin tuumorista. Primaaristi tehtiin CK20 (negatiivinen), CK7 (negatiivinen), CK-PAN (positiivinen) ja vimentiini (positiivinen), tämän jälkeen materiaali tullut konsultaatioon. – Kuvaile löydös ja anna diagnoosiehdotuksesi HE-värjäyksen ja esitietojen perusteella. Diagnoosi ei voi olla keskeneräinen tutkimus, diagnosis deferred, katso lausuntoa tms. Mitä diagnostisia ja hoitoon ohjaavia jatkotutkimuksia tekisit kyseisestä näytteistä materiaalin riittävyys huomioiden? Perustele näkemyksesi. (5p.) 

Plastiikkakirurgia 

1 a. Quilting sutures (QS)/ progressive tension sutures (PTS): Selitä lyhyesti mitä tarkoittaa ja miksi käytetään. b. Venous flow through flap (VFTF).  c. Fillet-kieleke: selitä lyhyesti millaisesta kielekkeestä on kyse ja mihin esimerkiksi voidaan käyttää. (6p.)
2. Vastaanotollesi tuodaan 75-vuotias mies, jolla on ollut pitkään nenän päässä haavautuva ihomuutos. Terveyskeskuksessa otetussa biopsiassa on todettu levyepiteelikarsinooma. Miten tutkit ja hoidat? (6p.)
3. Poliklinikallesi tulee 34-vuotias nainen lähetteellä cutis laxa.  Hän on käyttänyt semaglutidia (Oxempic) nyt vuoden ajan indikaatiolla riittämätön DM2 hoitotasapaino.  Hän on laihtunut tänä aikana 40 kg.  Hän on 166 cm pitkä ja painaa punnittuna vastaanotollasi 87 kg, joten BMI on 31,6.  Suurin vaiva hänellä on roikkuvista vatsanpeitteistä, poimut hautuvat ja alkavat haista. Hänellä ei ole ollut ihotulehduksia, joihin olisi tarvittu ab-kuuria. Toteat hänellä navan alapuolella ihoroikuntaa, ja navan yläpuolella maltillinen ihon roikunta, lisäksi häpykukkula roikkuu. Hän on kiinnostunut abdominoplastiasta ja on ottanut jo siitä itse selvää netistä.  Suurin huoli hänellä on lasten saaminen ja raskaus abdominoplastian jälkeen.  Mitä teet ja mitä lisäkysymyksiä ja kuvantamistutkimuksia sinun pitää vielä esittää? (6p.)
4. Ensiavun päivystäjä soittaa konsultaatiota vanhemmasta 90- vuotiaasta rouvasta, joka on kompastunut kotona ja kolauttanut säärensä. Siihen on tullut kookas hematooma. Potilaalla on Marevan-hoito. Miten neuvot päivystäjää? Mitä asioita pitää huomioida ja miten rouvaa pitäisi hoitaa? (6p.) 

Psykiatria 

1. Kognitiivinen remediaatio osana skitsofreniaa sairastavan potilaan kuntoutussuunnitelmaa – kuvaa menetelmän perusperiaatteet ja tuloksellisuus. (3p.)  
2. Sekamuotoinen ahdistus- ja masennustila (ICD-10 Tautiluokituksen diagnoosi F41.2). (3p.) 
3. Bulimia nervosan (ahmimishäiriö) diagnostiikka, keskeiset hoitomenetelmät sekä kulku ja ennuste.  (3p.) 
4. Interpersoonallisen psykoterapian (IPT) teoreettinen tausta ja käytännön toteutus masennustilojen hoidossa. (3p.) 
5. Mihin psykiatrin tulee kiinnittää huomiota konsultoidessaan kroonista kipuoireyhtymää sairastavaa potilasta? Kuvaa esitiedoissa, statuksessa ja erotusdiagnostiikassa huomioitavat keskeiset tekijät. (3p.) 
6. Aivovammojen jälkitiloihin liittyvät tunne-elämän ja käyttäytymisen muutokset. Kuvaa myös lääkkeettömien ja lääkkeellisten hoitomenetelmien päälinjat näiden muutosten hoidossa psykiatrin kannalta. (3p.) 

Radiologia 

ESSEET: 

1. Fokaalinen nodulaarinen hyperplasia (FNH): Selosta etiologia, radiologiset löydökset ja differentiaalidiagnostiikka. (6 p.)
2. Pitkäkestoiset radiologiset COVID-19- muutokset keuhkoissa: Luokittele muodot ja kuvaile keskeisimmät löydökset. (6 p.)
3. Neurofibromatoosit: Selosta eri muotojen pääasialliset eroavuudet etenkin elinaffision osalta sekä tyyppilliset radiologiset löydökset pään ja vartalon alueella. (6 p.)
4. Spinaalikanavan ekstra- ja intraduraaliset leesiot:
a) Miten erotat ne toisistaan parhaiten radiologisesti? (1 p.)
b) Luettele ainakin viisi erotusdiagnostista vaihtoehtoa molempiin leesioluokkiin. (5 p.)
5. Reumaa vai nivelrikkoa? Kuvaile tyyppilliset röntgenkuvalöydökset molemmissa sekä niiden väliset erot. Pohdi myös lyhyesti tämän erotusdiagnostiikan osuvuutta. (6 p.) 

KUVAT: 

1. 72-vuotias mies. PSA koholla. Kuvaa löydökset prostatan magneettikuvauksessa, jossa ei ole käytetty varjoainetehostusta. Esitä diagnoosisi ja käytä PIRADS 2.1. luokitusta, tältä osin perustele vastauksesi. (6 p.)
2. Olkapäävamma, johon jäänyt liikerajoitusta. Kuvaa löydökset olkapään magneettikuvauksessa ja aseta diagnoosit. (6 p.)
3. Potilaalla epäilty vatsan alueen tulehdusta. CRP koholla. Kuvaa löydökset ja aseta diagnoosit ja erotusdiagnostiset vaihtoehdot. (6 p.)
4. a) 15-vuotias poika, jolla ollut kipua oikeassa etureidessä. Otettu natiivi-rtg-kuvat. Kuvaa löydökset, aseta diagnoosi ja esitä erotusdiagnostiset vaihtoehdot. 4. b) Potilaalla ollut kipua oikeassa polvessa. Otettu natiivi-rtg-kuvat. Kuvaa löydökset, aseta diagnoosi ja esitä erotusdiagnostiset vaihtoehdot. (6 p.)
5. 68-vuotias nainen, joka tullut tutkimuksiin rinnan kyhmyn takia. Käytettävissä on mammografia, uä- ja magneettitutkimukset ja seuranta-uä-tutkimus. Aseta diagnoosi ja esitä erotusdiagnostiset vaihtoehdot. Mitä voit päätellä mahdollisen patologisen prosessin luonteesta ja laajuudesta? (6 p.)
6. 61-vuotias nainen, jolla kardiovaskulaari-riskitekijät taustalla, migreeni. Nyt vasemmalla puolella okulomotoriuspareesi -tyyppistä oiretta / kaksoiskuvat. Otettu aivojen magneettikuvat. Aseta diagnoosi ja esitä erotusdiagnostiset vaihtoehdot. (6 p.) 

Reumatologia 

1. VEXAS oireyhtymä (6p.) 
2. Reaktiivisen artriitin diagnostiikka (6p.) 
3. ANCA-vaskuliittien hoito EULAR:n suosituksen mukaan (6p.) 
4. Reumalääkkeet ja rokotukset (6p.) 
5. Ns. biosimilaarilain pääkohdat ja vaikutukset reumapotilaan ja reumayksikön kannalta?  (6p.) 
6. 60-vuotias nainen, jolla on todettu seropositiivinen (S-CCPAb yli 340 U/ml) nivelreuma 5 vuotta sitten. REKO-yhdistelmälääkitys on ollut alusta saakka käytössä, Prednisolon oli purettu pois ensimmäisen vuoden aikana.  Nyt käymässä vuosittaisella kontrollilla terveyskeskuslääkärin luona. Potilas kertoo voivansa hyvin ja haluaisi lopettaa lääkityksen. Terveyskeskuslääkäri konsultoi, onko se mahdollista? Mitä vastaat?  Mitä lisätietoja mahdollisesti kysyt arviointia varten ja millaiset jatko-ohjeet annat (6p.) 

Silmätaudit 

1. Leberin näköhermonsurkastuma (LHON): a. Kliininen kuva b. Tutkimukset c. Hoitomahdollisuudet (6p.)
2. Makulan ryppykalvo (epiretinaalimembraani): a. Etiologia b. Kliininen kuva c. Tutkimukset d. Hoito (6p.)
3. Varicella zoster -viruksen aiheuttamat silmälöydökset: a. Kliininen kuva b. Hoito (6p.)
4. Potilaasi on 37-vuotias yleensä terve nainen. Äidin äidillä on ollut ihomelanooma ja äidin isällä paksusuolen syöpä. Heinäkuun alussa potilas alkoi huomata vasemman silmän näön noin 2 viikon kuluessa vähitellen heikkenevän. Kipua ei ole ollut. Potilas on huomannut, että sivusuunnasta hän ei ole havainnut ympäristön kohteita aiempaan tapaan. Hän kävi optikon tarkastuksessa, josta häntä ei ohjattu lääkärin tutkimuksiin. Työterveyslääkäri lähetti hänet 20. heinäkuuta keskussairaalaan, jossa oikea silmä katsottiin normaaliksi ja vasemman silmän näöntarkkuus oli 0.2 parhaalla korjauksella. Yliopistosairaalassa 31. heinäkuuta näöntarkkuudet olivat 1.0 o.dx. ja k.l. o.sin. Etuosat olivat normaalit. Tr 14/14 mmHg. Keskussairaalassa otettiin vielä seurantasilmänpohjakuvat 10. elokuuta. a. Tulkitse silmänpohjavärikuvat b. Tulkitse autofluoresenssikuvat c. Tulkitse valokerroskuvat d. Erotusdiagnoosi ja todennäköinen diagnoosi e. Jatkotutkimukset (6p.)
5. Silmälasien määrääminen ja työnäkö: a. Mitä tekijöitä otat huomioon selvittäessäsi näyttöpäätetyössä esiintyviä silmävaivoja b. Mitä tarkoitetaan käsitteellä erityistyölasit c. Millä edellytyksin työnantaja lain mukaan korvaa työntekijän työssään käyttämät silmälasit (6p.)
6. Potilaasi on 53-vuotias nainen, ei yleisoireita. Noin 25 vuotta sitten silmälääkärissä ei erityistä. Vuoden ajan etenkin oikean silmän näkö on nyt heikentynyt. Kokee näön kaiken kaikkiaan hankaloituneen, toistuvasti joutuu siristelemään, silmät tuntuvat loppuviikkoa kohti väsyvän. Ei muuta oiretta eikä vammaa. Piilolasit aikaisemmin ajoittain käytössä, ei lähiaikoina. Migreeniin ritsatriptaani ja almotriptaani (triptaaneja). Allergiseen nuhaan desloratadiini (antihistamiini), atselastiinin (antihistamiini) ja flutikasonin (steroidi) yhdistelmä sekä natriumkromoglikaatti. Suvussa ei silmäongelmia.  Näöntarkkuus 0.63 (-5.0 cyl -0.75 ax 17) o.dx. ja 1.0 (-5.0). o.sin. Luomet siistit. Tr 15 / 17 mmHg. Etukammiot rauhalliset keskisyvät. Mykiöt kirkkaat. Silmänpohjat normaalit. a. Tulkitse etuosavalokuvat b. Tulkitse topografiakuvat c. Tulkitse endoteelipeiliheijastekuvat d. Erotusdiagnoosi ja todennäköinen diagnoosi e. Hoitoehdotus (6p.) 

Sisätaudit 

1. Työskentelet keskussairaalan sisätautien poliklinikalla. Vastaanotollesi tulee 52-vuotias nainen, ammatiltaan osastonsihteeri. Kaksi vuotta sitten on todettu hypertensio, johon lääkityksenä kandesartaani 16 mg x 1. Varhaiseen aikuisikään saakka potilas on ollut normaalipainoinen, mutta 3 lapsen syntymän jälkeen kiloja on kertynyt huolimatta lukuisista omatoimisista laihdutusyrityksistä. Näistä suurin painonpudotus 10 kg hypertension toteamisen aikaan, joka noussut takaisin korkojen kera, koska laihduttaminen indusoinut kovan nälän tunteen. Keskeiseksi ongelmakseen potilas kuvaa kylläisyyden tunteen puuttumisen isojenkin ruokamäärien jälkeen. Potilas ei tupakoi, ei käytä alkoholia, muita päihteitä tai luontaistuotteita. Paino maksimissaan tällä hetkellä, 94 kg, pituus 162 cm, BMI 35,8 kg/m2. Vastaanotolla mittaat verenpaineen: 124/82 mmHg, p 60/min. Laboratoriokokeissa: fP-gluk 6,5 mmol/l, B-HbA1c 43 mmol/mol, fP-kol 4.4, fP-LDL 2,0 mmol/l, fP-HDL 1.2, fP-Trigly 2.7, ALAT 75. A. Mitä diagnooseja epäilet potilaallasi olevan? Kerro niiden patofysiologisesta taustasta. B. Mitä selvität anamnestisesti? C. Teetkö lisätutkimuksia, mitä? D. Miten hoidat? Millaisen hoitokokonaisuuden ja seurannan muodostat? (6p.) 
2. Nivelreuman patogeneesi (6p.)  
3. Kroonisen munuaistaudin diagnostiikka ja hoito (6p.) 
4. Epäselvän kuumeilun selvittely (6p.) 
5. Kroonisen sepelvaltimotaudin nykydiagnostiikka, lääkehoito ja invasiivisen hoidon päälinjaukset (6p.) 
6. Sisätautipäivystykseen tulee 34-vuotias nainen rytmihäiriötuntemusten vuoksi. Muljahtelutuntemuksia ollut vuosia, nyt tilanne pahentunut viime päivinä. Ei kuumeilua eikä infektio-oireita. Suorituskyky hyvä, ei rintakipu- tai hengenahdistusoireita levossa tai rasituksessa.  Kertaalleen sählyä pelatessa vuosi sitten presynkopekohtaus, jolloin tajunta hämärtyi. Nyt pari tuntia sitten lyhytkestoinen huonovointisuuskohtaus, jonka aikana rytmihäiriötuntemusta, ja hakeutunut päivystykseen. Potilas on aiemmin terve. Tiedossa ei ole sydänsairauksia eikä valtimotaudin riskitekijöitä. Ei vakituisia lääkityksiä. Potilas ei tupakoi eikä käytä alkoholia tai huumeita. Suvussa eno kuollut äkillisesti 32-vuotiaana. Kliinisessä statuksessa ei poikkeavaa. Yleistila hyvä.  Pituus 168 cm, paino 70 kg. Verenpaine 130/8 mmHg, syke 60/min. Sydämen auskultaatiossa ei selviä sivuääniä. Päivystyksellisissä laboratoriokokeissa pvk, CRP, Na, K, kreatiniini, P-glukoosi, TnT, proBNP normaalit. EKG- monitoriseurannassa runsasta kammiolisälyöntisyyttä enimmillään trigeminisesti.  EKG:ssa kuvassa näkyvä löydös. Potilaasta löytyy myös aiempi EKG parin vuoden takaa, jolloin löydös ollut olennaisesti samanlainen. A. Mikä on todennäköinen diagnoosi ja millä perusteella? Mitkä ovat erotusdiagnostiset vaihtoehdot? B. Mitkä ovat ensisijaiset diagnostiset tutkimukset? C. Mitä jatkotutkimuksia suosittelet, jos epäilemäsi diagnoosi varmistuu? D. Mitkä ovat hoidon ja seurannan päälinjaukset, jos epäilemäsi diagnoosi varmistuu? E. Millainen ennuste epäilemälläsi sairaudella on? Miten ennustetta voi arvioida? (6p.) 

Suu- ja leukakirurgia  

1. Luettele pehmytkudoksiin edenneen infektion aitiot hammasperäisissä infektioissa ja listaa luettelemiesi aitioiden perään kyseisen aition kirurgisen avauksen sijainti. Vastaa ainoastaan ranskalaisin viivoin. (6p.)  
2. Ortognaattisen kirurgian postoperatiiviset komplikaatiot ja niiden hoito (6p.) 
3. Luuaugmentaatiot implanttikirurgiassa; indikaatiot, kontraindikaatiot ja kirurginen toteutus (6p.) 
4. Monivalintatehtävässä jokaiseen kohtaan merkitään vain yksi vastaus. Oikeasta vastauksesta saa 0,5 pistettä. Väärästä vastauksesta ei vähennetä pisteitä. (6p.) 
Mikä seuraavista leukojen kasvaimista on yleisin lapsilla 
Ikenien liikakasvun syynä voi olla 
Mikä väitteistä ei ole totta? Mikrovaskulaarisen kyynärvarsisiirteen (RFA-siirre) 
Silmäkuopan murtumasta tai siihen liittyvästä pehmytkudoksen pinnetilasta johtuva oire ei ole 
Kasvojen alueen neuropaattisen kivun hoidossa ei käytetä 
Mikä väitteistä ei ole totta? Eaglen syndrooma: 
Mikä vaihtoehdoista ei ole totta? Aikuisten sylkirauhaskasvaimet: 
Retrobulbaarihematooman oireena ei ole 
Mikä vaihtoehdoista ei ole totta? Suun limakalvomuutoksissa 
Mikä väitteistä on totta? BRAF-mutaatio liittyy 
Mikä vaihtoehdoista ei ole totta? Fibroottinen dysplasia 
Mikä vaihtoehdoista ei ole totta? Alaleuan murtuman leikkaushoidossa 

Sydän ja rintaelinkirurgia 

1. Papillaarilihasruptuuran taudinkuva ja leikkaushoito (6p.)  
2. Milloin varstarinnan (flail chest) korjaaminen on aiheellinen ja millä perustein? (6p.)  
3. Mitä seikkoja pidän tärkeinä ja huomioin tehdessäni hoitosuunnitelmaa ja hoitaessani ennen leikkausta kipuilevaa A-tyypin aortadissekaatiopotilasta? (6p.) 

Syöpätaudit 

1. Levinneisyysasteen III ei-pienisoluisen keuhkosyövän diagnostiikan pääpiirteet, hoitovaihtoehdot ja hoitovaihtoehtojen tavoitteet. (10p.)  
2. Operoidun paksusuolensyövän liitännäishoidot. (10p.)
3. Paikallisen eturauhassyövän sädehoito. (10p.)
4. Syöpäpotilaan syvän laskimotukoksen lääkkeellinen hoito. (10p.) 

Terveydenhuolto 

1. Menettelytavat potilaan tyytymättömyyden käsittelemiseksi terveydenhuollossa (6p.) 
2. Ravitsemuksen eriarvoisuus nykypäivän Suomessa (6p.)  
3. Hoitoonpääsy (hoitotakuu) (6p.) 
4. Selitä tiiviisti: a) Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen lukemisessa huomioitavat seikat (2 p) b) Terveydenhuollon palveluvalikoima (2 p) c) Vaikuttavuus ja kustannusvaikuttavuus (2p)   

Työterveyshuolto 

1. Mitkä biologiset tekijät voivat oikeuttaa erityisraskausvapaaseen? Kerro tiiviisti, miten biologisiin riskeihin voidaan varautua työpaikoilla, joilla on fertiili-ikäisiä naisia. (6p.) 
2. Alkoholihaittojen ehkäisy työterveyshuollossa (6p.) 
3. Millaisilla työn muokkaustoimenpiteillä voidaan tukea työkykyä mielenterveysongelmissa (6p.) 
4. Ammatillisen kuntoutuksen toimijat ja niiden roolit Suomessa (6p.) 
5. Akrylaattiyhdisteiden käyttö, työterveydelliset riskit ja suojautuminen (6p.) 
6. Satunnaistetut kontrolloidut tutkimukset työterveydessä – arvioi hyötyjä ja haasteita (6p.) 

Verisuonikirurgia 

1. Seuranta ja hoidon onnistumisen kriteerit infrarenaalisen vatsa-aortan aneurysman hoidon jälkeen (endovaskulaarinen, avokirurgia) (6p.) 
2. Tärkeimmät sädehygieniaan vaikuttavat tekijät hybridisali- ja angiolaboratoriotyöskentelyssä   (6p.) 
3. Selitä lyhyesti seuraavat: (max 3 lausetta)    -BEST-CLI päälöydökset  -ACST-2 päälöydökset  -”venous arterialisation” (6p.) 

Yleiskirurgia 

1. 85-vuotiaalle aikaisemmin terveelle naispotilaalle ilmaantuu lonkkamurtuman hoidon yhteydessä ristiselkään sakrumin seutuun 10 cm läpimittainen painehaava. Miten arvioit tilanteen ja miten hoidat? Miten painehaava olisi ehkäistävissä? (6p.) 
2. Sairaalan yhteispäivystyksen ea-pkl:lle ambulanssi tuo aamuyöllä kello 5.05 37-v. miehen, jota on ensihoitajan mukaan puukotettu kaupungin torin kulmalla olevalla grillikioskilla. Mies oksentelee sapen väristä mahasisältöä ja puhaltaa alkometriin lukemat 2.0 promillea! Potilas ilmoittaa mahakipua keskimahalle, joka säteilee hieman selkään. Hän kertoo nauttineensa illan aikana ravintolassa viiniä ja olutta. Hän oli mennyt ravintolaillan jälkeen grillikioskin jonoon, jossa pienen sanaharkan jälkeen tuntematon mies oli lyönyt häntä keskimahalle terävällä esineellä tai puukolla. Tutkittaessa mies on kalpea ja navan yläpuolella 3cm pituinen haava, jonka ympärillä on hyytynyttä verta. RR 100/60, pulssi 90 ja HB 125. 
Kerro työdiagnoosi ja mahdolliset diagnoosivaihtoehdot? 
Kerro lyhyesti hoitovaihtoehdot asettamallesi työdiagnoosille? 
Mitä jatkotutkimuksia pyydät tehtäväksi? (6p.) 
3. Hyperparatyreoosin leikkaushoitoexam (6p.) 
4. Kureutuneen ventraalihernian (vatsanpeitteiden arpityrän) diagnostiikka ja leikkaushoito. (6p.) 
5. Vastaanotollesi tulee 69 vuotias nainen jolla 10 vuotta aiemmin on hoidettu vasemman rinnan syöpä. Tehty rinnan säästävä leikkaus ja vartijasolmuke poisto. Liitännäishoitona ainoastaan sädehoito. Nyt havaittu seulontakuvissa arven alueella uusi tiivistymä josta biopsiassa vahvistettu rintasyöpä solukkoa. Miten suunnittelet potilaan hoidon? (6p.) 

Yleislääketiede 

1. Osteoporoosin diagnostiikka ja hoito perusterveydenhuollossa   (6p.) 
2. A: Mitä seuraavat epidemiologian käsitteet tarkoittavat? kohortti, sekoittava tekijä, luottamusvälit 
B: Statiinihoidon tehoa käsittelevässä tutkimuksessa keski-ikäisillä hyperkolesterolemiaa potevilla miehillä todettiin viiden vuoden seuranta-ajan jälkeen elossa olevan 980 tuhannesta henkilöstä lääkehoitoryhmässä ja 960 tuhannesta henkilöstä lumelääkeryhmässä. Määritä tutkimuksessa todettu hoitoon liittyvät relatiivisen ja absoluuttisen riskien vähenemät. Mikä on tutkimuksessa todettu NNT-luku? (laskinta ei tarvita)  (6p.)  
3. Yhteisösuuntautuneisuus on osa yleislääkärin työtä. Mitä se tarkoittaa? (6p.) 
4. Aiemmin terve 34-vuotias nainen tulee vastaanotollesi väsymyksen ja keskittymisvaikeuden vuoksi. Oireita on ollut vuoden ajan. Potilas on ostanut laboratoriosta testipaketin ja saanut seuraavat tulokset: 
Eryt 4,5 (viitearvot 3,9–5,2 E12/l), Hb 135 (117–155 g/l), MCV 86 (82–98 fl), MCH 30 (27–33 pg), Leuk 5,0 (3,4–8,2 E9/l), Tromb 250 (150–360 E9/l), Ferritiini 40 (13–150 µg/l). Potilas epäilee oireidensa syyksi niukkojen rautavarastojen aiheuttamaa hermoston aktiivisuuden heikkenemistä. Hän toivoo rautavarastojensa täydentämistä suonensisäisellä raudalla, sillä rautatableteista hänelle tulee herkästi vatsan ärsytystä. Potilaalle on hiljalleen vuosien kuluessa kertynyt lisää painoa, nyt painoindeksi on 34 kg/m2. Muutoin anamneesissa tai somaattisessa statuksessa ei tule ilmi poikkeavaa. A: Miten tulkitset laboratoriotutkimusten tulokset? B: Tarvitaanko lisätutkimuksia? C: Miten suhtaudut rautalääkitykseen (6p.)