Siirry suoraan sisältöön
Etusivu > NLY:n ehdotus koulutusväylistä
Etusivu > NLY:n ehdotus koulutusväylistä

NLY:n ehdotus koulutusväylistä

Suomalaista erikoislääkärikoulutusta uudistetaan parhaillaan. Nuorten Lääkärien Yhdistys (NLY) esittää, että jokaiselle erikoislääkärikoulutettavalle tulee taata koulutusväylä. Koulutusväylällä NLY tarkoittaa suunnitelmallista ja joustavaa erikoislääkärikoulutusta jokaiselle opinto-oikeuden saaneelle erikoistuvalle lääkärille koko erikoistumisen ajaksi koejaksosta alkaen. Yliopistojen tulee luoda mahdollisimman pian järjestelmä, jossa koulutettavalle luodaan erilaisista koulutusjaksoista koostuva henkilökohtainen koulutussuunnitelma (HEKS).

Millainen on hyvä koulutusväylä?

Hyvän koulutusväylän aloittaminen tulee olla mahdollista kaikille Suomessa laillistetuille lääkäreille siten, että kaikki ennen opinto-oikeuden myöntämistä saavutettu osaaminen huomioidaan. Opinto-oikeuden saatuaan erikoislääkärikoulutettavalle pitää tarjota mahdollisuus ohjaukseen henkilökohtaista koulutussuunnitelmaa luotaessa. Kullekin erikoisalalle luotujen osaamistavoitteiden puitteissa vastuukouluttaja ja koulutettava yhdessä hyväksyvät henkilökohtaisen koulutussuunnitelman koulutettavan elämäntilanteen kuten perhetilanteen ja mahdollisen tutkimustyön huomioiden. Erikoisalasta riippuen koulutusväylän sisältämien, palvelujärjestelmässä koulutusjaksoilla kartutettavien osaamistavoitteiden tulee olla selvästi määriteltyjä. Koulutuspaikkojen tulee olla yliopiston valtakunnallisesti hyväksymiä ja erikoisaloittain tulee voida kerryttää syventävää osaamista joustavasti palvelujärjestelmän eri yksiköissä.

Osaamisperustaisessa erikoislääkärikoulutuksessa palvelujärjestelmässä suoritettaville koulutusjaksoille on julkiset, ennalta määritellyt osaamistavoitteet, joihin koulutettava ja koulutuspaikka sitoutuvat koulutusjakson alussa. Koulutusjakson aikana kouluttaja ja koulutettava yhdessä arvioivat osaamistavoitteiden saavuttamista. Osaamistavoitteiden täytyttyä koulutettava voi siirtyä seuraavien tavoitteiden pariin. Mikäli osaamistavoitteita ei vielä ole saavutettu, koulutettavan täytyy saada lisää koulutusta osaamistavoitteiden saavuttamiseksi. Keskeistä on, että koulutettava voi neuvotella yhdessä työnantajan ja kouluttajan kanssa osaamistavoitteiden saavuttamista tukevasta työnkuvasta, koulutusjakson kestosta sekä tarvittaessa yksikön sisällä tapahtuvasta sijoituksen vaihtamisesta.

Mitä koulutusväylien toteuttaminen vaatii käytännössä?

Yliopistojen tulee yhteistyössä määrittää valtakunnallisesti hyväksytyt koulutuspaikat. Tämän jälkeen yliopistojen on koottava yhteen kaikki palvelujärjestelmässä tarjolla olevat koulutuspaikat valtakunnallista sähköistä järjestelmää varten (esimerkiksi Koulutusväyläni.fi). Sähköisen järjestelmän avulla koulutettava voi tarkastella omaan erikoistumiskoulutukseensa soveltuvia avoimia koulutusjaksoja koulutussuunnitelmaa luotaessa. Koulutusjaksojen suorittamisen tulee olla mahdollista millä tahansa paikkakunnalla opinto-oikeuden myöntäneestä yliopistosta riippumatta.

Järjestelmässä ilmoitettujen koulutusjaksojen yhteyteen tulee liittää kuvaus saavutettavissa olevista osaamistavoitteista, niiden arviointimenetelmistä ja jakson arvioidusta kestosta sekä maininta nimetystä vastaavasta kouluttajasta. Tärkeää on, että järjestelmässä ilmoitettavia koulutusjaksoja kohden on olemassa todellinen koulutusresurssi. Osaamistavoitteiden saavuttamisen arviointia varten on otettava käyttöön yliopistojen yhteinen sähköinen seurantajärjestelmä.

Koulutusjaksohaun on tapahduttava läpinäkyvästi julkista hakumenettelyä ja hyviä rekrytointikäytäntöjä noudattaen. Koulutusjaksolle vaadittava aiempi osaaminen on selvästi ja läpinäkyvästi ilmoitettava sähköisessä järjestelmässä. Mikäli koulutusjaksolle hakee useampi pätevä hakija, NLY suosittaa ennalta ilmoitetun yhdenvertaisesti hakijoita kohtelevan valintakeinon käyttämistä.

Kaikille erikoislääkärikoulutettaville tarjolla oleva opinto-ohjaus on välttämättömyys, ja NLY haluaakin kiinnittää huomiota yliopistojen riittävien resurssien takaamiseen tätä tehtävää varten. Ammattiin kasvamisen tueksi NLY ehdottaa, että oman koulutusväylänsä loppusuoralla olevat erikoislääkärikoulutettavat toimivat nuorempien kollegoidensa mentoreina. Mentorina toimimisen voisi tulevaisuudessa sisällyttää kaikkien erikoisalojen osaamistavoitteisiin. Huomion arvoista on, että tämän mentoroinnin tulee toteutuessaan tapahtua työajan puitteissa.

 

NLY:n Valtuuskunnan hyväksymä
Vihdissä 16.11.2019

Lisätietoja:

Sara Kaartinen
NLY:n koulutusvaliokunnan puheenjohtaja
sara.kaartinen@nly.fi

Jesper Perälä
NLY:n puheenjohtaja
jesper.perala@nly.fi