Siirry suoraan sisältöön
Etusivu > Uusi Lääkärisopimus – jokaiselle jotakin
Etusivu > Uusi Lääkärisopimus – jokaiselle jotakin

Uusi Lääkärisopimus – jokaiselle jotakin

Sopimus tiivistettynä Nuoren lääkärin näkökulmasta

Palkat: Palkankorotukset perustuvat kolmivuotiseen Lääkärisopimukseen (2022-2025) ja viisivuotiseen koko kunta- ja hyvinvointialaa koskevaan palkkaohjelmaan (2023-2027). Lääkärisopimuksen palkankorotukset ovat kolmessa vuodessa keskimäärin 6,5 % (1,9 % / vuosi). Palkkaohjelman vaikutus kaikilla sopimusaloilla on viidessä vuodessa 5,1 %. Näin ollen sovittu ratkaisu korottaa lääkärien palkkoja 2027 loppuun mennessä keskimäärin lähes 12 %. 

Päivystys: Frekvenssit pysyvät ennallaan. Päivystyksen työaikakäytänteisiin tarjolla on erilaiset vaihtoehdot (Lääkärisopimuksen tavanomainen ratkaisu / Oulun malli / HUS-Atek-malli). Vuorokausilevon toteutumisen seurantaa vaaditaan jatkossa tiukemmin. Sopiminen jatkuu paikallisesti.

Vanhempainvapaa: Ei-raskaana-olevalle puolisolle lisää palkallisia vapaita.

Keskitetty erä on vielä neuvottelematta, kts. tarkemmin alempaa.

Amanuenssit: viimein myös lääkärisopimuksen piiriin.

Taustaa

Edellisen Lääkärisopimuksen voimassaolo päättyi 28.2.2022. Neuvottelutyö tulevaa sopimuskierrosta varten alkoi jo hyvissä ajoin ennen sitä Lääkäriliiton ja lausunnonantajajärjestöjen välillä. Lausunnonantajajärjestöt saivat ehdottaa ja kommentoida neuvottelutavoitteita, Nuorten Lääkärien Yhdistys muiden mukana. Lääkäriliiton neuvottelutavoitteet hyväksyttiin Lääkäriliiton valtuuskunnassa syksyllä 2021.  Varsinaiset neuvottelut Kuntatyönajantajien (KT) ja pääsopijajärjestöjen (JUKO, JAU ja SOTE) kesken alkoivat tammikuussa 2022.  

Neuvottelukierroksesta osattiin odottaa vaikeaa ja sellaiseksi se myös osoittautui. Lääkärisopimuksen päättyessä helmikuussa sopua ei ollut syntynyt osapuolten kesken ja asia eteni valtakunnansovittelijalle. Koska valtakunnansovittelijan esityskin hylättiin yksimielisesti kaikkien pääsopijajärjestöjen toimesta, perustettiin sovittelulautakunta. Lautakunta antoi sovintoesityksen 10.5.22, jonka KT, JUKO ja JAU hyväksyivät, mutta SOTE ry ei. Tämän jälkeen alettiin neuvotella erillisratkaisua KT:n, JUKONn ja JAUn kesken. Ehdotus annettiin 6.6. ja osapuolet hyväksyivät sopimuksen 8.6.22. 

Uuden Lääkärisopimuksen sopimuskausi on voimassa 1.5.2022 – 30.4.2025. Sopimuksessa on olemassa optio irtisanoa se seuraavan vuoden sisällä riippuen siitä, miten SOTE ry:n sopimusneuvottelut etenevät ja millä tavalla ne vaikuttavat nyt tehtyyn työ- ja virkaehtosopimukseen.

NLY:n tavoitteet ja niiden toteutuminen

NLY:n neuvottelutavoitteet hyväksyttiin NLY:n valtuuskunnassa keväällä 2021. NLY:n tavoitteet tälle sopimuskaudelle liittyivät erityisesti päivystystyöhön. Halusimme pitää päivystysvuorojen frekvenssirajat ennallaan ja tarkentaa kirjauksia lepoajasta. Tavoitteenamme oli, että päivystysmuutoksista johtuneet ansionmenetykset huomioidaan ja korvataan. Sopimuksessa määrättyjä lepoja ja niiden poikkeuksia on noudatettava. Koimme tärkeänä lisätä myös jouston mahdollisuuksia päivystysjärjestelyihin, jotta päivystys pystyttäisiin järjestämään mahdollisimman järkevästi paikkakohtaiset erityispiirteet huomioiden. Ensisijainen tavoitteemme oli päivystystä edeltävän päivän vapaan kompensaatio ja toisena tavoitteenamme oli ns. Oulun mallin mahdollistaminen. Tässä mallissa  klo 15-22 välillä työrupeamaan tulee vähintään 4 tunnin lepo, jonka jälkeen voi vielä päivystää yön. 

Tavoitteista toteutui useampi ja neuvottelutulosta voidaan pitää hyvänä. Päivystykseen tuli lisää joustoa, kun sekä ns. Oulun malli että vaihtoehtoinen ns. HUS-Atek-malli mahdollistettiin Lääkärisopimuksessa jo olleen mallin rinnalle. Lääkärisopimuksen mallissa tulee työntekijälle turvata 3 h keskeytyksetön lepoaika yöllä. HUS-Atek-mallissa voidaan työskennellä 18 h jakso 1,5 h levolla. Mallit sisältävät myös muita tarkempia ehtoja ja näistä tullaan tekemään erillinen kirjoitus alkusyksystä. Malleihin tulee olla niin työntekijöiden kuin työnantajan tuki, jotta ne voidaan omassa yksikössä ottaa käyttöön. 

Päivystysten frekvenssirajat säilyivät ennallaan ja maininta lepoaikojen valvomisesta sisällytettiin sopimukseen. NLY:n tavoitteiden mukaista oli myös edellisellä sopimuskierroksella syntyneiden laajennetun toiminnan (ei-päivystyksellinen työ virka-ajan ulkopuolella) rajojen säilyttäminen ennallaan ja laajennetun toiminnan pysyminen vapaaehtoisena. NLY:n tavoitteena oli myös yleinen ansiotason nostaminen peruspalkkaan keskittyen.

NLY on nähnyt tärkeänä vanhempainvapaaseen liittyvät uudistukset. Uudessa sopimuksessa äitiysvapaan ajan palkallisuus pysyi ennallaan muuttuen raskaus- ja vanhempainvapaaksi. Erityisraskausraha voidaan myöntää työssä säteilylle, kemiallisille aineille tai tarttuville taudeille altistuville, joiden työtä ei pystytä muutoin järjestelemään raskaudelle turvalliseksi. Ei-raskaana-olevan puolison palkalliset vapaat lisääntyivät koko kunta-alalla ja vanhempainvapaapäiviä mahdollistetaan molemmille vanhemmille yhtä monta.

Pitkäaikainen NLY:n tavoite amanuenssien saamisesta lääkärisopimuksen piiriin toteutui viimein tällä sopimuskierroksella.

 

Palkat

Sopimuksessa syntynyt palkkaratkaisu on yleiseen tilanteeseen nähden hyvä myös nuorelle lääkärille. Palkankorotukset muodostuvat useammasta osasta: lääkäreitä koskevat lääkärisopimuksen korotukset ja koko kunta- ja hyvinvointialan viisivuotinen palkkaohjelma nostaen myös nuoren lääkärin palkkaa. Syksyllä neuvotellaan lisää niin sanotun 0.5% keskitetyn erän osalta. Keskitetty erä mahdollistaa Lääkäriliiton ja Kuntatyönantajan suunnata palkankorotusta tietylle ryhmälle hieman muita enemmän. Lääkäriliiton tavoitteena on korottaa kliinisten opettajien palkkoja muita enemmän ja pidämme sitä koulutuksen näkökulmasta hyvänä ratkaisuna opetustyön vetovoiman ja laadukkaan koulutuksen kannalta. Uudessa sopimuksessa kliinisten opettajien sivuviran palkkaluokka muuttuu, mikä nostaa merkittävästi tehtäväkohtaista palkkaa. NLY ajaa erikoistuvan peruspalkan korotuksia neuvotteluissa. 

Terveyskeskuslääkäreille uusi sopimus mahdollistaa uudenlaisen neliportaisen suoritemallin. Malli pohjautuu  käynnin vaativuustasoon ja sen on tarkoitus korvata nykyiset yksittäiset toimenpidelaskutukset hyvinvointialueilla tulevaisuudessa. Euromääräisesti neuvottelut käydään paikallisesti ja lisätietoja tulee syksyn kuluessa. 

Mitä paikallisella sopimisella tarkoitetaan, joudunko itse neuvottelemaan palkastani?

Paikallisesta sopimisesta vastaavat luottamusmiehet ja työnantaja. Yksittäisen lääkärin suostumus on keskeinen neuvoteltaessa laajennetun työajan käytöstä. Päivystysajan liitteiden mukaisista, vaihtoehtoisista ratkaisuista tullaa työntekijöitä kuulemaan ja ratkaisu neuvotellaan yksikkökohtaisesti.

Nyt paikallisesti neuvoteltavaksi jäävät nimenomaan päivystysajan ratkaisut (sopimuksen yleinen malli vai jompi kumpi (Oulun malli tai HUS-atek-malli) liitteinä olevista malleista) sekä terveyskeskusten käyntipalkkioiden suuruudet. Päivystyksen toteuttamiseksi liitteiden mukaan vaaditaan sekä työntekijäpuolen että työnantajan halu ja siitä tehdään erillinen paikallinen sopimus. 

Mitä jatkossa?

Sopimusneuvottelut jatkuvat syksyllä keskitettyjen erien kohdentamisen osalta. Iso ja paljon kysymyksiä herättävä keskustelu on hyvinvointialueille siirtymisen myötä esiin nouseva palkkaharmonisaatio ja sen vaikutukset lääkäreiden ansioihin. Arvio on, että palkkaharmonisaatio nostaa palkkoja erityisesti terveyskeskuslääkärien osalta Helsingin ulkopuolella. Sen sijaan sairaaloissa vaikutus lienee vähäisempi. Osana sopimusneuvotteluja syntyi myös KT:n, Lääkäriliiton ja Hammaslääkäriliiton kannanotto hoidon jatkuvuuden turvaamisen puolesta tulevilla hyvinvointialueilla. NLY pitää kannanoton tavoitteita resurssien turvaamisen, työnsujuvuuden ja järkevän työnjaon kannalta tärkeinä ja kannatettavina. Tulevaisuudessa NLY:n keskeisinä tavoitteina on mm. huolehtia sairaalalääkärin peruspalkan kehittymisestä ja koko kollegakunnan työolojen turvaamisesta ja johtamisen laadun paranemisesta sotessa. Nuoren lääkärin laadukas koulutus on varmistettava myös tulevien hyvinvointialueiden rakentumisen aikana. 

Seuraamme aktiivisesti SOTE ry:n toimia ja niiden vaikutuksia myös nuoren lääkärin arkeen. Päivystys- ja erikoistumisuudistukset ovat tuoreita ja tuovat varmasti muutoksia työhön. Uudistusten onnistumisen aktiivinen seuranta ja kannanottot ovat tulevien vuosien tärkeitä teemoja. Kuulemme mielellämme myös jäsentemme kokemuksia.  

Lisätietoja

Kuntatyönantajan sivulle on päivitetty yleiskirje, jossa on avattu tarkemmin sopimuksen sisältöä. Usein kysytyistä kysymyksistä ja sopimuksen sisällöstä löydät lisätietoja myös Jukon sivuilta sekä Lääkäriliiton sivuilta ja videoista. Sopimuksen ja siihen tehdyt muutokset löydät Valtioneuvoston dokumentista

Riku Metsälä, hallituksen puheenjohtaja

Lotta Oksanen, hallituksen varapuheenjohtaja

Laura Seppälä, valtuuskunnan puheenjohtaja

Maaret Laakso, valtuuskunnan varapuheenjohtaja

Ote sopimuksen yhteydessä julkaistusta kannanotosta: