Siirry suoraan sisältöön
Etusivu > Kannanotto: Lääkärisopimuksen neuvottelutulosta on noudatettava!
Etusivu > Kannanotto: Lääkärisopimuksen neuvottelutulosta on noudatettava!

Kannanotto: Lääkärisopimuksen neuvottelutulosta on noudatettava!

Lääkärisopimuksessa on sovittu 1.6.2023 alkaen uudesta uraporrasjärjestelmästä, joka korvaa aikaisemman tehtävän vaativuuden arvioinnin järjestelmän. Kunta- ja Hyvinvointialuetyönantajat KT on kuvannut järjestelmän yksityiskohtaisesti yleiskirjeessään 21/2023.

KT:n yleiskirjeen mukaan uudessa järjestelmässä palkka muuttuu portaittain mm. koulutuksen, tehtäväsisällön ja uran vaiheiden myötä. Sovellettava uraporras ja siihen liittyvä palkka määräytyy tehtävässä vaaditun osaamisen ja vastuun (OSVA) perusteella. Paikallisesti on parhaillaan käynnissä neuvottelut siitä, miten henkilöstö sijoitetaan uusille uraporrasjärjestelmän portaille.

Uusi uraporrasjärjestelmä on herättänyt runsaasti keskustelua erikoistuvien lääkärien keskuudessa. Samalla, kun uudistusta pidetään pääosin tervetulleena, on herännyt huoli siitä, toteutuuko neuvottelutulos paikallisesti asianmukaisella ja yhdenvertaisella tavalla.

Nuorten Lääkärien Yhdistys (NLY) peräänkuuluttaa, että paikallisissa neuvotteluissa uudet 1E-, 2A- ja 2B-uraportaat tulee toteuttaa siten, että eri työpisteissä työskenteleviä lääkäreitä kohdellaan yhdenvertaisesti ja että uraportaille valtakunnallisesti sovitut kriteerit tosiasiallisesti toteutuvat työpaikoilla.

Erikoistuvien lääkärien sijoittelu uraportaille

NLY vaatii, että uusi uraporrasjärjestelmä näkyy erikoistuvan lääkärin urapolulla tosiasiallisena uutena portaana ansion kehityksessä eikä jää vain esimerkiksi vaaditut palvelut jo suorittaneiden lääkärien palkkaluokaksi tilanteessa, jossa erikoislääkärin tutkintoa ei ole vielä myönnetty.

KT:n yleiskirjeessä uuden uraportaan kriteerit on kuvattu seuraavasti:

”Tälle portaalle sijoitetaan erikoistumisensa loppuvaiheessa oleva lääkäri, jonka työnkuva on lähes 2A-portaan tasolla. Erikoistuva tekee poliklinikalla tai osastolla erikoislääkärin toimenkuvaa vastaavia tehtäviä.”

NLY:n näkemyksen mukaan erikoistuva lääkäri tulisi sijoittaa 1E-portaalle viimeistään, kun hänellä on erikoistumista ajallisesti jäljellä noin vuosi suhteessa koulutuksen tavoitepituuteen tai hän on suorittanut erikoislääkäritentin hyväksytysti. Jatkossa 1E-portaalle siirtyminen olisi mielekästä sitoa määriteltyjen EPA-tavoitteiden saavuttamiseen. Samanaikaisesti palkkahinnoittelun tulee kuitenkin mahdollistaa uraportaalta toiselle siirtyminen jo aikaisemmin, jos työtehtävien vaativuus esimerkiksi muiden lääkäreiden ohjausvastuun vuoksi sitä selvästi edellyttää. Uraportaalle 1E siirtymistä ei tulisi sitoa esimerkiksi tohtorin tutkinnon suorittamiseen tai muihin akateemisiin ansioihin, joita erikoislääkäritutkinnon suorittamiseksi ei edellytetä, vaan näistä ansioista palkitseminen olisi mielekkäintä toteuttaa henkilökohtaisen lisän avulla.

NLY:n näkemyksen mukaan erikoislääkäriksi valmistuminen edellyttää, että on tehnyt riittävän pitkään vaativia erikoistuvan lääkärin tehtäviä. Näin ollen jokaisen erikoistuvan tulisi myös uransa aikana päätyä uudelle 1E-palkkaportaalle, eikä se saisi jäädä vain erityistilanteissa käytettäväksi ylimääräiseksi palkkaluokaksi.

NLY myös huomauttaa, että uutta palkkaluokkaa ei ole tehty tilanteisiin, joissa erikoistuva lääkäri toimii erikoislääkärin virassa. Jos lääkäri tekee erikoislääkärin virkaa tai tehtävänkuvaa, tulee jatkossakin tästä työstä maksaa erikoislääkärin palkka. Uraporras 1E on nimenomaan koulutuksessa olevaa erikoistuvaa lääkäriä varten.

Nuorten erikoislääkärien sijoittelu uraportaille

NLY vaatii, että uusi uraporrasjärjestelmä näkyy myös nuoren erikoislääkärin urapolulla tosiasiallisena mahdollisuutena nousta 2B-portaalle osaamisen ja vastuun karttuessa. NLY huomauttaa, että kirjaus ei yksiselitteisesti määritä 10 vuoden rajaa palkkakehitykselle vaan on nimenomaan sidottu vastuuseen ja osaamiseen. NLY kehottaa kuntatyönantajaa määrittelemään työnantajakohtaiset kriteerit sille, milloin työntekijä siirtyy portaalta toiselle ilman vaatimusta työvuosiin perustuvasta kokemuksesta.

NLY:n näkemyksen mukaan erikoislääkäri tulisi sijoittaa 2B-portaalle viimeistään, kun hänellä on syvemmän tai laajempi alaisen osaamisen saavuttamisesta osoituksena esimerkiksi erikoislääkärin lisäkoulutusohjelman tai erityispätevyyden suoritus tai erikseen määritelty kliininen vastuu määritetystä kokonaisuudesta yksikössä tai laajemmin esim. miljoonapiirissä tai hänellä on pedagogista vastuuta organisaatiossa. 10 vuoden työkokemus voi toimia lisäkriteerinä, jolloin siirto tapahtuu joka tapauksessa. 

Urakehitystä tukeva palkkaus on tärkeä työn pitovoimatekijä. NLY muistuttaa, että uraporrasjärjestelmän tarkoituksena on luoda järjestelmä, jossa ansiotaso kehittyy osaamisen ja vastuun karttuessa. Aikaperusteinen kriteeristö nuorelle erikoislääkärille on uuden uraporrasmallin hengen vastainen.

NLY antaa mielellään tietoa erikoistuvan ja nuoren erikoislääkärin arjesta sekä osallistuu paikallisesti käytävään keskusteluun aiheen ympärillä.

Riku Metsälä                                        Joel Kontiainen
puheenjohtaja                                    edunvalvontavaliokunnan puheenjohtaja
riku.metsala@nly.fi                           joel.kontiainen@nly.fi
+358 40 9677393                                 +358 45 1296 810

Lataa kannanotto PDF-versiona tästä

Jakelu:
Kunta- ja Hyvinvointialuetyönantajat KT
Lääkäriliitto
Suomen Erikoislääkäriyhdistys
Suomen Yleislääkäri GPF ry

Avainsanat: