Siirry suoraan sisältöön
Etusivu > Perehdytys on jokaisen lakisääteinen oikeus
Etusivu > Perehdytys on jokaisen lakisääteinen oikeus

Perehdytys on jokaisen lakisääteinen oikeus

Perehdytys on yksi ensimmäisten työpäivien keskeisimmistä asioista. Perehdytyksen tarkoitus on antaa työntekijälle valmiudet tehdä työtehtävänsä tehokkaasti ja turvallisesti sekä tutustuttaa niin työpaikkaan kuin työkavereihin. Lisäksi se on työturvallisuuslain nojalla kaikille lakisääteisesti kuuluvaa. 

Tämä teksti käsittelee sitä, mitä perehdytykseen kuuluu, milloin se tapahtuu ja miksi sitä on perusteltua tehdä kaikkialla. Perehdytyksestä on kirjoitettu aiemmin NLY:n blogitekstejä esimerkiksi otsikoilla ”Ratkaiseva ensivaikutelma”, ”Kirje nuorelle (kesä)lääkärille”, ”Saako tästä edes kirjoittaa” ja ”NLY:n lääkkeet päivystystyön parantamiseksi”. Muista myös NLY:n hyvän työ- ja koulutuspaikan standardit! 

Mitä perehdytys tarkoittaa? 

Perehdytys on työturvallisuuslain nojalla kaikkien työntekijöiden oikeus riippumatta työsuhteen laadusta. Sen mukaan työnantaja on kuhunkin tilanteeseen tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Perehdytys pitää keskeisenä osanaan sisällään työnopastuksen, jota työntekijällä on puolestaan velvollisuus noudattaa. Perehdytykseen liittyvistä asioista on säädetty myös muualla, esimerkiksi pelastustoimiasetuksessa ja valtioneuvoston asetuksessa työntekijälle annettavasta opetuksesta. 

Perehdytystä tarvitaan useissa tilanteissa. Selkeimpänä esimerkkinä perehdytys kuuluu uudelle työntekijälle. Perehdytystä tarvitaan sen lisäksi muun muassa uusissa työtehtävissä, työmenetelmien muuttuessa tai uusien laitteiden käyttöönoton yhteydessä (esim. uusi potilastietojärjestelmä), työtehtävien toistuessa harvoin, työtapaturman sattuessa tai poikkeustilanteissa. 

Perehdytyksen aikana työntekijä oppii tuntemaan työpaikkansa, työpaikan toiminnan ja toimintatavat, muut työntekijät sekä oman työtehtävänsä ja siihen liittyvät odotukset. Perehdyttämisohjelma on suositeltavaa laatia yksilöllisesti ottaen huomioon edellä mainitut osatekijät. Työtehtävien ja -olosuhteiden muuttuessa vaaditaan aina uusi perehdytys. 

Esimies on vastuussa perehdytyksen sisällöstä työnjohdon antamien ohjeiden mukaisesti. Käytännön opastuksen voi kuitenkin antaa myös joku toinen työntekijä. Käytännön perehdytyksessä parhaiten esille nouseviin kysymyksiin voikin osata vastata hetken aikaa työpaikalla toiminut toinen työntekijä, jolla oma perehdytysjakso on vielä tuoreessa muistissa. 

Perehdyttäjän vastuulla on siis perehdyttämisohjelman käytännön läpivieminen, mutta sisältö on esimiesten vastuulla. Itse perehdytyksessä keskeistä on perehdytettävän opastaminen ja perehdytettyjen asioiden kertaaminen. 

Perehtyjän vastuulla on ottaa selvää perehdytettävistä asioista. Ihannetilanteessa etukäteen lähetetyt perehdytysmateriaalit onkin hyvä käydä läpi jo ennen ensimmäistä työpäivää. Näin perehtyjä pystyy tehokkaammin saamaan kaiken hyödyn käytännön perehdytyksestä irti. Tärkeää on muistaa kysyä epäselvistä asioista suoraan ja empimättä. Näin voidaan tehokkaasti välttää sudenkuopat, eikä tärkeitä asioita jää liian vähälle huomiolle. Suositeltavaa olisi myös oman oppimisen seuraaminen esimerkiksi perehdytyksen aikana saadun työkalun avulla. 

Työnantajan vastuulla on varata riittävästi aikaa perehdytykseen niin työntekijän kuin perehdyttäjän aikatauluista. Ei ole realistista ajatella, että työntekijä pystyy itsenäisesti omaksumaan kaikkia perehdytykseen kuuluvia asioita. Hyvään perehdytykseen vaaditaan aina myös perehdytykseen liittyvistä asioista perillä oleva perehdyttäjä, jolle on varattu riittävästi erikseen varattua aikaa perehdytyksen läpiviemistä varten. 

Hyvän perehdytyksen myötä työntekijä pystyy toimimaan työtehtävissään tehokkaasti ja turvallisesti. Rekrytointi ei siis lopu työntekijän palkkaukseen, vaan se jatkuu loogisesti perehdytykseen. Vaikka rekrytointi olisi ulkoistettu muulle toimijalle, on perehdytys työnantajan vastuulla.  Vaikka palkka tulisikin rekrytointifirman kautta, pitää perehdytyksen tapahtua työpaikalla työstä vastuussa olevan esimiehen tai perehdyttäjän kautta 

Perehdytystä on myös tärkeää kehittää, jotta perehdytyksestä saatava hyöty olisi maksimaalinen. Toivottavaa on, että niin perehdyttäjä kuin perehtyjäkin voivat antaa palautetta perehdytyksestä. Annetun palautteen myötä perehdytystä voidaan kehittää edelleen.  

Perehdytys on yhteydessä työhyvinvointiin 

Vuonna 2007 tehdyn tutkimuksen mukaan kolmannes yrityksistä menettää 10-25 % kaikista uusista työntekijöistään ensimmäisen vuoden aikana (viite: Jaakko Koivula/Slideshare). Hyvä perehdytys sitouttaa työntekijöitä tehokkaasti työpaikkaan. Tätä kautta työntekijöiden vaihtuvuus on pienempi ja työntekijät voivat työssään paremmin. On siis toivottavaa, että kaikilla työnantajilla olisi mietitty perehdytystä osana HR-strategiaa. 

NLY:n ja Lääkäriliiton tekemässä Koulutuspaikkakyselyssä on myös kysytty perehdytyksestä. Vain noin kolmannes vastaajista koki perehdytyksen jälkeen osaavansa käyttää tietojärjestelmiä itsenäisesti. Myös noin joka kolmas perehtyjä tiesi perehdytyksensä jälkeen, mistä löytyvät työskentelyn kannalta oleelliset tilat ja välineet. Joka neljäs vastaajista ei puolestaan tiennyt töitä aloittaessaan, kuka on vastuussa heidän koulutuksestaan.  

Koulutuspaikkakyselyssä verrattiin erikoistuvien lääkärien saamaa perehdytystä heidän vastauksiinsa siitä, kuinka uupuneiksi he kokivat itsensä työpäivän jälkeen. Kerran viikossa tai useammin itsensä lopen uupuneiksi työpäivän jälkeen kokeneet olivat saaneet heikomman perehdytyksen useammin kuin harvemmin itsensä uupuneiksi kokeneet. Hyvällä perehdytyksellä on siis suora yhteys myös työhyvinvointiin ja työssäjaksamiseen.

Graafi: Sara Kaartinen

Yhteenveto 

Perehdytys on lakisääteistä ja kuuluu työnantajan vastuulle. Hyvä perehdys mahdollistaa turvallisen ja tehokkaan töiden aloituksen sekä parantaa työhyvinvointia. Liitteenä on vielä kirjoittajien laatima perehdytyksen check-list, jota voi hyödyntää tarvittaessa. 

Perehdytyksen check-list 

Ennen työsuhteen alkamista:
työtehtävät
työpiste
palkkaus
– 
perehdytysmateriaali
missä ja milloin tavataan ensimmäisenä työpäivänä
kuka vastaa koulutuksesta/perehdytyksestä + yhteystiedot 

Perehdytys työsuhteen alussa:
työsuhteeseen liittyvät asiat: verokortti, palvelustodistukset, henkilökorttikuvaus, parkkipaikka/pysäköinti, koeaika, lomat ja sairauspoissaolot, työterveyshuolto, työajan merkkaus ja seuranta, työtodistus, sähköposti, puhelin, avaimet
paikat: työvaatteet + pukukaapit, kahvihuone, WC, työhuone, hoitajien ja muun henkilöstön työpisteet, kanslia, toimenpidehuoneet, elvytyshuoneet, työvälineiden sijainti, osastot, konsultaationumerot/tarvittavat yhteystiedot
muu henkilökunta: esimiehet, konsultti, muut lääkärit, hoitajat, fysioterapeutit, röntgen, sihteerit, muu henkilökunta
tietojärjestelmä: tunnukset, VRK-kortin toimiminen, työlista, Kanta-arkisto, potilaasta aiemmin tehdyt merkinnät, uusien merkintöjen teko, lääkelista/e-reseptiarkisto, sanelu, tilastointi, määräykset/kommunikaatio hoitajien kanssa, lähetteet (labra, röntgen, FYS, sisäiset ja ulkoiset lähetteet)
työturvallisuus: konsultaatiot, hätätilanteet (hälytyksen laukaiseminen, miten tilanteessa toimitaan), vartijat
koulutus: meetingien ajankohdat ja sijainnit, intranet, ammattikirjallisuus 

 

Teksti: Tino Ruotsalainen
Rovaniemen terveyskeskus, erikoistuva lääkäri
NLY valtuuskunnan jäsen
NLY edunvalvontavaliokunnan jäsen

Teksti: Sonja Aukee
Puheenjohta
NLY edunvalvontavaliokunta

 

Lähteet
Työturvallisuuslaki, Finlex
Perehdyttämisen tarkistuslista, Työturvallisuuslaitos
Perehdyttäjän Top 10 -muistilista, Työterveyslaitos
Uuden työntekijän perehdyttäminen, Jaakko Koivula, slideshare.net (https://www.slideshare.net/JaakkoKoivula/uuden-tyntekijn-perehdyttminen-miksi-se-on-niin-trket-ja-miten-se-onnistuu)
Hyvä perehdytys – opas, Lahden ammattikorkeakoulu
Selviämisopas nuorelle lääkärille, NLY ja Duodecim
Laadukas ja kattava perehdytys on tärkeää mainosta psykatrialle, Hanna Tytärniemi, Suomen Psykiatriyhdistys
Koulutuspaikkakysely 2019, NLY ja Lääkäriliitto 

 

Työnantajan näkökulma

Nimi: Johan Sanmark 
Titteli: Ylilääkäri, Henkilöstöpalvelut
Työnantaja: Terveystalo 

Miksi olette kiinnostuneet perehdyttämisestä?  

Laadukas perehdytys on jokaisen lääkärin oikeus ja vastaavasti työnantajan velvollisuus. Perehdytys sujuvoittaa työn aloitusta, parantaa hoidon laatua ja lisää työhyvinvointia. Nuorena NLY-taustaisena lääkärinä haluan huolehtia perehdytyskäytännöistämme erityisen hyvin.  

Miten uusi lääkäri perehdytetään henkilöstöpalveluissa? 

Henkilöstöpalveluissa meitä haastaa se, että varsinainen työ tehdään asiakkaan tiloissa ja työnjohdon alaisuudessa. Viime vuonna päätimme siksi luoda valtakunnallisen perehdytyksen työohjeen, jolla varmistetaan tarpeeksi kattava perehdytys kaikille lääkäreillemme. Uudelle lääkärille varataan 3-5 tuntia henkilökohtaista perehdytystä toimipisteessä ja sovitaan tarvittaessa työvuoroja ylimääräisenä lääkärinä. Jotta kaikki tarvittava tulisi huomioitua, käytetään perehdytyksen tukena viime vuonna kehitettyä perehdytyslomaketta. 

Kuka perehdyttää uuden lääkärin? 

Ensisijaisena perehdyttäjänä toimii toimipisteessä työskentelevä vastuulääkärimme, toissijaisesti varalääkärimme tai muu kokeneempi lääkärimme. Takaamme perehdytysrauhan sillä, että perehdyttäjällä ei perehdytyksen aikana ole vastuuta potilastyöstä. 

Miten olet saanut kehittää perehdytystä? 

Olen itse vastannut perehdytyksen kehittämisestä henkilöstöpalveluissa. Pääsin suunnittelemaan mm. perehdytyksen työohjeen ja perehdytyslomakkeen, jotka molemmat on jalkautettu kaikkiin päivystyspisteisiimme. Minua on ilahduttanut, kuinka vahvan tuen olen saanut koko organisaatiolta. Yhteinen tavoitteemme on olla lääkäreille paras työnantaja aina ensimmäisistä töistä lähtien.